ວັນພັກລັດຖະການ

NoHolidayDescription
11 January 2019 (Tuesday) International New Year 2019
208 March 2019 (Friday)International Women’s Day
314-16 April 2019 (Sunday - Tuesday)Laotian New Year
417 April 2018 (Wednesday)Substitution for Laotian New Year
5
01 May 2019 (Wednesday)International Labour's Day
622 July 2019 (Monday)Substitution for Laotian New Year
707 October 2019 (Monday)The bank of Lao PDR Establishment Day
802 December 2019Lao National Day