ວັນພັກລັດຖະການ

NoHolidayDescription
11 January 2020 (Wednesday) International New Year 2020
209 March 2020 (Monday)Substitution for International Women’s Day
313-15 April 2020 (Monday - Wednesday)Laotian New Year
4
01 May 2020 (Friday)International Labour's Day
520 July 2020 (Monday)Women's Union Establishment Day
607 October 2020 (Wednesday)The bank of Lao PDR Establishment Day
702 December 2020 (Wednesday)Lao National Day