ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງກອນ

ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ແລະກຸ່ມບໍລິສັດແມ່ມາຣູຮານໝັ້ນໃຈຢ່າງແນວແນ່ໃນການສົ່ງເສີມການ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວແລະຄວາມຜາສຸກໃນຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ການ ບໍລິການ.

ປັດຊະຍາຂອງທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ແມ່ນເພື່ອນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງສັງຄົມໃນທຸກດ້ານຂອງອົງກອນ ພວກເຮົາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ; ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ; ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ສ້າງຄວາມຫວັງໃນຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາດຳເນີນງານ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍການເປັນນາຍຈ້າງທີ່ເປັນແບບຢ່າງທາງ ດ້ານພາລະບົດບາດ ແລະ ການເປັນຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການ, ການສ້າງມາດຕະຖານໃໝ່ທາງດ້ານຄຳໝັ້ນສັນຍາຕໍ່ກັບກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສິ່ງຂອງທັງສອງຢ່າງແກ່ແຜນງານແລະອົງການຢ່າງເໝາະສົມຊື່ງດຳ ເນີນງານໃນ ສປປ ລາວ.

ກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ແຜນງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ຂອງການສະໜອງໃຫ້ແກ່ເຄືອຂ່າຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ໃນທາງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະປະເທດ.

ບັນດາໂຄງການໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມຮ່ວມກັນປະມານສອງສາມ ໂຄງການທີ່ເດັ່ນໆຊື່ງພວກເຮົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມມາແລ້ວໃນລະດັບ ພູມີພາກປະກອບມີການອຸປະຖຳຈາກ:

  • ແຜນງານການກິລາທີ່ໃຫ້ໂອກາດຢ່າງຍຸດຕິທຳສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມາ ຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດດ້ານທີ່ອາໃສ ແລະ/ຫຼື ເຮັດວຽກຕາມກອງຂີ້ເຫຍື້ອພາຍໃນຕົວເມືອງ.
  • ລົດເມທີ່ຂົນສົ່ງເດັກນ້ອຍຈາກສະຖານເດັກນ້ອຍກໍ່າພ້າແຫ່ງຕ່າງໆ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອໄປເຂົ້າຮ່ວມເຫດການວັນສຳຄັນທີ່ຍຸດຕິທຳ.
  • ການສົ່ງທິມກິລາເຂົ້າໄປແຂ່ງຂັນຊີງຂັນແຊັມໂລກທີ່ເມືອງມີລານ, ປະເທດອີຕາລີ
  • ລະຄອນໂທລະພາບກ່ຽວກັບການສືກສາອົບຮົມການປ້ອງການເຊື້ອ HIV, ໂລກເອດສ໌
  • ແຜນງານຝືກອົບຮົມການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ວິຊາຊີບສຳລັບໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ.
    ນີ້ເປັນພຽງບາງຕົວຢ່າງໃນຫຼາຍໆແບບທີ່ທາງກຸ່ມບໍລິສັດມາຣູຮານ ກຳລັງດຳເນີນການໃຫ້ສຳເລັດບັນດາຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທາງບໍລິສັດໃນ ບັນດາປະເທດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງໄວ້ແລ້ວ ແລະ ແຜນຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກຂອງ ສປປ ລາວ.

ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີມກິລາ ບານເຕະຫຼືລົດເມໂຮງຮຽນອາດເບີ່ງຄືວ່າເປັນການບໍລິຈາກເລັກໆນ້ອຍໆ ແຕ່ມັນກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜື່ງໃນພາລະກິດທີ່ກ້້ວາງຂວາງເພື່ອສິ່ງໃດໜື່ງ ກັບຄົນທຸກຈົນທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ມີຮອຍຍິ້ມອອກມາ.