ລູກຄ້າທຸລະກິດ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ກາງ ຫລື ໃຫຍ່ ການມີບັນຊີທະນາຄານສໍາລັບທຸລະກິດໄວ້ເພື່ອບໍລິຫານການເງິນທຸລະກິດຂອງທ່ານນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍ, ທະນາຄານ MARUHAN Japan Bank Lao ຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດເຖິງ 3 ຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່: ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນປະຢັດ, ແລະ ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນນີ້ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການສັ່ງຈ່າຍດ້ວຍແຊັກ ຫຼື ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີ

ບັນຊີເງິນປະຢັດປະເພດນີ້ເໝາະສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການສະສົມເງິນໄວ້ໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ດ້ວຍປຶ້ມ, ແລະ ບັດ ATM

ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ເປັນການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງຈາກອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ

ທ່ານສາມາດສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆກ່ຽວກັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນຂອງບັນຊີລູກຄ້າທຸລະກິດໄດ້ທາງລຸ່ມນີ້:

ຄຸນນະສົມບັດ
 • ເໝາະສຳຫລັບບຸກຄົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ຫລື ຄ້າຂາຍຕ່າງໆ ສະດວກ ແລະ ປອດໄພໃນການໃຊ້ແຊັກຂອງທະນາຄານເພື່ອຊຳລະສະສາງຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນທົດແທນເງິນສົດ.
 • ສາມາດຂໍໃບຢັ້ງຢືນບັນຊີຊຳຮອງໄດ້ທຸກໆເດືອນໃນໜື່ງຄັ້ງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມ.
 • ສາມາດອອກບັດເອທີເອັມໃຫ້ລ້າເພື່ອສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນຜ່ານຕູ້ເອທີເອັມໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.
 • ສາມາດຂໍຢັ້ງຢືນແຊັກເພື່ອຊັ່ງຈ່າຍ ຫລື ໃຊ້ຄ້ຳປະກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຕໍ່ທຸລະກິດ.
ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ສ່ວນບຸກຄົນ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ຮ່ວມ​ກັນ
ຄ່າ​ທຳນຽມ​ບັດ ATM ທີ່​ໃຊ້​ຖອນ​ເງິນບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ໃບລາຍງານການເງິນຕາມ​ການສະ​ເໜີ
ໄລຍະ​ເວລາ​ປັດຈຸບັນ: ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ຂໍຍ້ອນຫັລງເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ: 40,000 ກີບ / 5ໂດລາ/ 150ບາດ
ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດ
 • ວົງເງິນເປີດບັນຊີເລີ້ມຕົ້ນ: 5,000,000ກີບ, 500ໂດລາ, 20,000ບາດ.
 • ຍອດເຫລືອຄົງຄ້າງໃນບັນຊີສາມາດເປັນສູນໄດ້.

ບໍ່ມີດອກເບັ້ຍຖ້າຍອດເຫຼືອບັນຊີຕ່ຳສຸດ ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ຍອດຄົງເຫຼືອຕ່ຳສຸດບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ຄ່າທຳນຽມ
 • ອອກປືື້ມແຊັກ (25ໃບ) :40,000ກີບ, 5ໂດລາ,150ບາດ
 • ຄ່າບຳລຸງຮັກສາບັນຊີຕໍ່6ເດືອນ : 40,000ກີບ, 5ໂດລາ,150ບາດ ຈະເກັບ2ເທື່ອຕໍ່ປີ ( ທ້າຍເດືອນ6ແລະເດືອນ12)
ຄວາ​ມຕ້ອງ​ການ
ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ, ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ທະບຽນ​ເສຍ​ອາກອນ, ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ລົງທຶນ,ໜັງສື​ຜ່ານ​ແດນ ຫືລ ບັດປະຈຳໂຕ ,ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ (ສຳລັບລູກຄ້າຊາວຕ່າງຊາດ) ແລະ ເອກະສານ​ທະບຽນ​ອື່ນໆ ຖ້າມີ.

ຄຸນນະສົມບັດ
 • ສົ່ງເສີມການປະຢັດເງິນ: ບັນຊີຝາກປະຢັດປະເພດນີ້ເໝາະສຳລັບບຸກຄົນ ທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການສະສົມທຶນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ດ້ວຍປື້ມ ຫລື ບັດ ATM.
 • ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນໄດ້.
 • ຮັບດອກເບ້ຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ທຸກວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ແລະ 31 ທັນວາ ຂອງທຸກໆປີ.
 • ສາມາດຝາກເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ໄດ້ທັງ 3 ສະກຸນ: ກີບ, ໂດລາ ແລະ ບາດໄທ.
 • ສະດວກວ່ອງໄວ ຖອນຕູ້ໃດກະໄດ້ ໃນເຄືອຂ່າຍ Bconnex
ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ສ່ວນບຸກຄົນ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ຮ່ວມ​ກັນ
ຄ່າ​ທຳນຽມ​ບັດ ATM ທີ່​ໃຊ້​ຖອນ​ເງິນບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ໃບລາຍງານການເງິນບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດເປີດ​ບັນຊີໃໝ່5,000,000ກີບ/500ໂດລາ/ 20,000ບາດ
ບໍ່ມີດອກເບັ້ຍຖ້າຍອດເຫຼືອບັນຊີຕ່ຳສຸດ(ຖ້າ​ຕໍ່າ​ກວ່າ​ຈຳນວນ​​ເງິນດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ບໍ່​ມີດ​ອກ​ເບ້ຍ​ຈ່າຍ​ໃຫ້) 1,000,000ກີບ; 100ໂດລາ; 3,000ບາດ.
ຍອດຄົງເຫຼືອຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ100,000ກີບ; 10ໂດລາ; 500ບາດ.
ຄ່າທຳນຽມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມສຳບັນຊີຝາກປະຢັດ ແລະ ຄ່າອອກບັດ ATM ແລະຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັນຊີປະເດືອນຫຼີປີ.
ເວັ້ນເສຍວ່າ: ໃນກໍລະນີ້​ປິດບັນຊີກ່ອນ3ເດືອນຫຼັງເປີດບັນຊີໃໝ່ ແລະ ຖ້າບັນຊີບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫ່ວພາຍໃນ6ເດືອນທະນາຄານຈະເກັບຄ່າທຳນຽມ 40,000ກີບ, 5ໂດລາ,150ບາດ
ຄວາ​ມຕ້ອງ​ການ
ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ , ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ , ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ທະບຽນ​ເສຍ​ອາກອນ ,​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ລົງທຶນ,ໜັງສື​ຜ່ານ​ແດນ ຫືລ ບັດປະຈຳໂຕ ,ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ (ສຳລັບລູກຄ້າຊາວຕ່າງຊາດ) ແລະ ເອກະສານ​ທະບຽນ​ອື່ນໆ ຖ້າມີ

ຄຸນນະສົມບັດ
ເປັນບັນຊີເງິນຝາກທີມີໄລຍະເວລາ ແລະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງໃນບັນດາເງິນຝາກຕ່າງໆຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແນ່ນອນຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື:
 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳມີກຳນົດ ແລະດອກເບັ້ຍສູງ ສາມາດຖອນດອກເບັ້ຍໄດ້ເມື່ອເຖິງກຳນົດພ້ອມທັງຕົ້ນທຶນ.
 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຈຳມີກຳນົດ ທີ່ສາມາດຖອນດອກເບັ້ຍໄດ້ທຸກໆເດືອນ ບັນຊີນີ້ເໝາະສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການມີລາຍຮັບເປັນລາຍເດືອນ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບັ້ຍສູງ.

ສາມາດໃຊ້ວົງເງິນໃນບັນຊີເພື່ອເປັນຫລັກຊັບຄ້ຳປະກັນໃນການຂໍສິນເຊື່ອນຳທະນາຄານ ຫລື ຄ້ຳປະກັນເພື່ອຍື່ນປະມູນຕ່າງໆ.
ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ສ່ວນບຸກຄົນ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ຮ່ວມ​ກັນ
ຄ່າ​ທຳນຽມ​ບັດ ATM ທີ່​ໃຊ້​ຖອນ​ເງິນບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ໃບລາຍງານການເງິນບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດຝາກແບບຮັບດອກ​​ເບັ້ຍເມື່ອຄົບ​ກຳນົດ​ການ​ຝາກເປີດ​ບັນຊີໃໝ່10,000,000ກີບ/1,000ໂດລາ/ 30,000ບາດ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດຝາກແບບຮັບດອກເບັ້ຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນເປີດ​ບັນຊີໃໝ່10,000,000ກີບ/1,000ໂດລາ/ 30,000ບາດ
ບໍ່ມີດອກເບັ້ຍຖ້າຍອດເຫຼືອບັນຊີຕ່ຳສຸດບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ຍອດຄົງເຫຼືອຕ່ຳສຸດບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ຄ່າທຳນຽມ
 • ປິດບັນຊີກ່ອນກຳນົດ ຈະຖືກປັບໄໝ 40,000ກີບ, 5ໂດລາ, 150ບາດ ຕໍ່ບັນຊີ.
 • ປິດກ່ອນກຳນົດ 3ເດືອນລົງມານັບແຕ່ມື້ຝາກ ຈະບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ຮັບດອກເບ້ຍໃດໆ.

ປິດກ່ອນກຳນົດ ແຕ່ອາຍຸຝາກເກີນ 3ເດືອນຂື້ນໄປແມ່ນຈະໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກປະຢັດເປັນຄ່າຕອບແທນ.
ຄວາ​ມຕ້ອງ​ການ
ໃບ​ອະນຸຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ , ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ , ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ທະບຽນ​ເສຍ​ອາກອນ ,​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ລົງທຶນ,ໜັງສື​ຜ່ານ​ແດນ ຫືລ ບັດປະຈຳໂຕ ,ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ (ສຳລັບລູກຄ້າຊາວຕ່າງຊາດ) ແລະ ເອກະສານ​ທະບຽນ​ອື່ນໆ ຖ້າມີ