ບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ

ບັນຊີເງິນຝາກສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຈະມາຊ່ວຍທ່ານບໍລິຫານຈັດການເລື່ອງການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງລາຍຮັບ ຫລື ລາຍຈ່າຍ ລວມໄປເຖິງການອົດອອມເງິນຝາກເພື່ອອະນາຄົດ. MARUHAN Japan Bank Lao ພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກສ່ວນບຸກຄົນເຖິງສາມປະເພດ ໄດ້ແກ່ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນປະຢັດ, ແລະ ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ.

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນນີ້ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການສັ່່ງຈ່າຍດ້ວຍແຊັກ ຫຼື ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີ

ບັນຊີເງິນປະຢັດປະເພດນີ້ເໝາະສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການສະສົມເງິນໄວ້ໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ດ້ວຍປຶ້ມ, ແລະ ບັດ ATM

ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ເປັນການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງຈາກອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ

ທ່ານສາມາດສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆກ່ຽວກັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນຂອງບັນຊີລູກຄ້າທຸລະກິດໄດ້ທາງລຸ່ມນີ້:

ຄຸນນະສົມບັດ
 • ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນນີ້ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການສັ່່ງຈ່າຍດ້ວຍແຊັກ ຫຼື ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການຖອນ,ເດີນທາງ ແລະມີຄວາມປອດໄພສຳລັບເງິນຈຳນວນຫລາຍ.
 • ຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມສຳລັບໃບລາຍງານການເງິນ(Statement)ຂອງທຸກໆເດືອນ
 • ພວກ ​ເຮົາ​ຍັງ​ໃຫ້​ບໍລິການ​ບັດ ATM ທີ່​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານຝາກ ແລະ ຖອນທຸກໆມື້ຕະຫລອດ 24ຊົ່ວໂມງ.
 • ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນຍັງສາມາດຮອງຮັບຄວາມປອດໄພທາງດ້ານ ທຸລະກິດອື່ນໆ.

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ສ່ວນບຸກຄົນ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ຮ່ວມ​ກັນ
ຄ່າ​ທຳນຽມ​ບັດ ATM ທີ່​ໃຊ້​ຖອນ​ເງິນບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ໃບລາຍງານການເງິນຕາມ​ການສະ​ເໜີ
ໄລຍະ​ເວລາ​ປັດຈຸບັນ: ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ຂໍຍ້ອນຫັລງເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ : 40,000 ກີບ / 5ໂດລາ/ 150ບາດ
ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດເປີດ​ບັນຊີໃໝ່ 5,000,000ກີບ/500ໂດລາ/ 20,000ບາດ
ບໍ່ມີດອກເບັ້ຍຖ້າຍອດເຫຼືອບັນຊີຕ່ຳສຸດບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ຍອດຄົງເຫຼືອຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ຄ່າທຳນຽມ
 • ອອກປືື້ມແຊັກ (25ໃບ) :40,000ກີບ, 5ໂດລາ,150ບາດ
 • ຄ່າບຳລຸງຮັກສາບັນຊີຕໍ່6ເດືອນ : 40,000ກີບ, 5ໂດລາ,150ບາດ ຈະເກັບ2ເທື່ອຕໍ່ປີ ( ທ້າຍເດືອນ6ແລະເດືອນ12)
ຄວາ​ມຕ້ອງ​ການ
ສຳລັບລູກຄ້າຄົນລາວ: ໜັງສືຜ່ານ​ແດນ,ບັດປະຈຳຕົວ​ຫຼືປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ.
ສຳລັບລູກຄ້າຊາວຕ່າງຊາດ: ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ,ໃບ​ອະນຸຍາດ​ລົງທຶນ ແລະ ເອກະສານທາງການອື່ນໆ ຖ້າມີ

ຄຸນນະສົມບັດ
 • ບັນຊີ​ເງິນປະຢັດປະ​​ເພດ​ນີ້​ເໝາະ​​ສຳລັບ​ບຸກຄົນ​​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ປະຈຳ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການ​ສະ​ສົມ​ເງິນ​ໄວ້​ໄລຍະ​ສັ້ນ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ຝາກ-ຖອນ​​ໄດ້​ຕະຫຼອດ​ເວລາ ດ້ວຍ​ປຶ້ມ, ບັດ ATM
 • ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນ.
 • ທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ 2 ຄັ້ງ​ຕໍ່​ປີ​ຄື: ​ໃນວັນ​ທີ 30 ມິຖຸນາ 31 ທັນວາ ຂອງ​ແຕ່ລະ​ປີ.
 • ສາມາດຝາກເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ດ້ວຍສາມສະກຸນເງິນ ກີບ,ໂດລາ ແລະ ບາດ
 • ສະດວກໃນການຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ຕູ້ໃດກະໄດ້ທີມີໂລໂກບີຄອນເນັກ

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ສ່ວນບຸກຄົນ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ຮ່ວມ​ກັນ
ຄ່າ​ທຳນຽມ​ບັດ ATM ທີ່​ໃຊ້​ຖອນ​ເງິນບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ໃບລາຍງານການເງິນຕາມ​ການສະ​ເໜີ
ໄລຍະ​ເວລາ​ປັດຈຸບັນ: ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ຂໍຍ້ອນຫັລງເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ : 40,000 ກີບ / 5ໂດລາ/ 150ບາດ
ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດເປີດ​ບັນຊີໃໝ່ 150,000ກີບ/15ໂດລາ/ 700ບາດ
ບໍ່ມີດອກເບັ້ຍຖ້າຍອດເຫຼືອບັນຊີຕ່ຳສຸດ100,000ກີບ/10ໂດລາ/ 500ບາດ
ຍອດຄົງເຫຼືອຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ100,000ກີບ/10ໂດລາ/500ບາດ
ຄ່າທຳນຽມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມສຳບັນຊີຝາກປະຢັດ ແລະ ຄ່າອອກບັດ ATM ແລະຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັນຊີປະເດືອນຫຼີປີ.
ເວັ້ນເສຍວ່າ: ໃນກໍລະນີ້​ປິດບັນຊີກ່ອນ3ເດືອນຫຼັງເປີດບັນຊີໃໝ່ ແລະ ຖ້າບັນຊີບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫ່ວພາຍໃນ6ເດືອນທະນາຄານຈະເກັບຄ່າທຳນຽມ 40,000ກີບ,5ໂດລາ,150ບາດ
ຄວາ​ມຕ້ອງ​ການ
ສຳລັບລູກຄ້າຄົນລາວ: ໜັງສືຜ່ານ​ແດນ,ບັດປະຈຳຕົວ​ຫຼືປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ.
ສຳລັບລູກຄ້າຊາວຕ່າງຊາດ: ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ,ແລະ ເອກະສານທາງການອື່ນໆຖ້າມີ.

ລັກສະນະຂອງບັນຊີຄຸນນະສົມບັດ
ລັກສະນະຂອງບັນຊີຄຸນນະສົມບັດ
 • ຝາກແບບຮັບດອກເບັ້ຍ​​ເມື່ອຄົບ​ກຳນົດ​ການ​ຝາກ: ແມ່ນການຝາກທີມີກຳນົດຕາມໄລຍະເວລາທີກຳນົດໄວແມ່ນຈະໄດ້ຮັບດອກ​ເບ້​ຍສູງທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ.
 • ຝາກແບບຮັບດອກເບັ້ຍລາຍເດືອນ: ແມ່ນການຝາກທີມີກຳນົດຕາມໄລຍະເວລາທີກຳນົດໄວແຕ່ຈະໄດ້ຮັບດອກເບັ້ຍເປັນລາຍເດືອນສຳລັບບຸກຄົນໃດທີ່ຕ້ອງມີລາຍຮັບເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເປັນແຕ່ເດືອນແລະຈະໄດ້ຮັບດອກ​ເບ້​ຍສູງທີ່

ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ​ທັງສອງປະເພດນີ້ສາມາດ​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຮັບປະ​ກັນ​ສິນ​ເຊື່ອກູ້ຢືມນຳທະນາຄານໄດ້.
ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ສ່ວນບຸກຄົນ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ຮ່ວມ​ກັນ
ຄ່າ​ທຳນຽມ​ບັດ ATM ທີ່​ໃຊ້​ຖອນ​ເງິນບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ໃບລາຍງານການເງິນບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດຝາກແບບຮັບດອກ​​ເມື່ອຄົບ​ກຳນົດ​ການ​ຝາກ ເປີດ​ບັນຊີໃໝ່ 5,000,000ກີບ/500ໂດລາ/ 20,000ບາດ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດຝາກແບບຮັບດອກເບັ້ຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນເປີດ​ບັນຊີໃໝ່ 10,000,000ກີບ/1,000ໂດລາ/ 300,000ບາດ
ບໍ່ມີດອກເບັ້ຍຖ້າຍອດເຫຼືອບັນຊີຕ່ຳສຸດບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ຍອດຄົງເຫຼືອຕ່ຳສຸດບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ຄ່າທຳນຽມ
 • ກໍລະນີ​ປິດ​ກ່ອນກຳນົດ ທະນາຄານ​ຈະປັບໄໝ່ຄ່າທຳນຽມ40,000ກີບ,05ໂດລາ,150ບາດຕໍ່ບັນຊີ.
 • ກໍລະນີ​ປິດ​ກ່ອນ 3 ເດືອນຫຼັງເປີດບັນຊີຈະບໍ່ມີດອກເບັ້ຍ,ຖ້າກໍລະນີ​ປິດ​ຫຼັງ 3 ​ເດືອນ ​ແຕ່​ບໍ່​ຄົບ​ກຳນົດ ທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ເທົ່າ​ກັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ຕາມ​ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ຝາກ.
ຄວາ​ມຕ້ອງ​ການ
ສຳລັບລູກຄ້າຄົນລາວ: ໜັງສືຜ່ານ​ແດນ,ບັດປະຈຳຕົວ​ຫຼືປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ.
ສຳລັບລູກຄ້າຊາວຕ່າງຊາດ: ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ,ແລະ ເອກະສານທາງການອື່ນໆຖ້າມີ.