ບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ

ບັນຊີເງິນຝາກສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຈະມາຊ່ວຍທ່ານບໍລິຫານຈັດການເລື່ອງການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງລາຍຮັບ ຫລື ລາຍຈ່າຍ ລວມໄປເຖິງການອົດອອມເງິນຝາກເພື່ອອະນາຄົດ. MARUHAN Japan Bank Lao ພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກສ່ວນບຸກຄົນເຖິງສາມປະເພດ ໄດ້ແກ່ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນປະຢັດ, ແລະ ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ.

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນນີ້ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການສັ່່ງຈ່າຍດ້ວຍແຊັກ ຫຼື ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີ

ບັນຊີເງິນປະຢັດປະເພດນີ້ເໝາະສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການສະສົມເງິນໄວ້ໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ດ້ວຍປຶ້ມ, ແລະ ບັດ ATM

ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ເປັນການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງຈາກອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ

ທ່ານສາມາດສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆກ່ຽວກັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນຂອງບັນຊີລູກຄ້າທຸລະກິດໄດ້ທາງລຸ່ມນີ້:

DEPOSIT INTEREST RATES FOR PERSONAL
LAKUSDTHB
SAVINGS1.89%1.75%1.50%
TERM DEPOSIT (3 months)3.16%2.00%1.50%
TERM DEPOSIT (6 months)3.95%3.00%2.00%
TERM DEPOSIT (12 months)5.60%4.50%2.50%
TERM DEPOSIT (24 months)6.70%6.00%3.00%
Term Deposit (36 Months)6.75%7.00%0.00%
Term Deposit (48 Months)6.85%0.00%0.00%
Term Deposit (60 Months)6.90%0.00%0.00%
Monthly Interest Term Deposit (12 Months)5.10%4.00%2.00%
Monthly Interest Term Deposit (24 Months)5.20%4.50%2.50%
Monthly Interest Term Deposit (36 Months)5.30%5.00%0.00%