ການບໍລິການລູກຄ້າຊັ້ນໜື່ງ

ທຸລະກິດທະນາຄານເອກະຊົນຂອງທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ແມ່ນການບໍລິການໜຶ່ງດຽວແລະເປັນອັດສະລິຍະ ຊື່ງອອກແບບມາເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ດັດແປງໃຫ້ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໂດຍຜູ້ບໍລິຫານຊັບສິນທີ່ ມີປະສົບການສູງເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບສິນຂອງທ່ານດ້ວຍຊ່ອງທາງແກ້ ໄຂທາງດ້ານການເງິນທີ່ເໝາະກັບວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການເງິນສະເພາະຂອງທ່ານ ແລະ ສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພສຳລັບເງິນຂອງທ່ານ. ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວມີ 3 ຜະລິດຕະພັນເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບທ່ານຄື:  ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ, ແລະ ການບໍລິການມີລັກສະນະເປັນສ່ວນໂຕ

ບັນຊີເງິນປະຢັດປະເພດນີ້ເໝາະສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການສະສົມເງິນໄວ້ໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ດ້ວຍປຶ້ມ, ບັດ ATM

ຄຸນນະສົມບັດ
 • ບັນຊີ​ເງິນປະຢັດປະ​​ເພດ​ນີ້​ເໝາະ​​ສຳລັບ​ບຸກຄົນ​​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ປະຈຳ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການ​ສະ​ສົມ​ເງິນ​ໄວ້​ໄລຍະ​ສັ້ນ ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ຝາກ-ຖອນ​​ໄດ້​ຕະຫຼອດ​ເວລາ ດ້ວຍ​ປຶ້ມ, ບັດ ATM
 • ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຢັ້ງຢືນ​ຖານະ​ການ​ເງິນ.
 • ທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ 2 ຄັ້ງ​ຕໍ່​ປີ​ຄື: ​ໃນວັນ​ທີ 30 ມິຖຸນາ 31 ທັນວາ ຂອງ​ແຕ່ລະ​ປີ.
 • ສາມາດຝາກເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ດ້ວຍສາມສະກຸນເງິນ ກີບ,ໂດລາ ແລະ ບາດ
 • ສະດວກໃນການຖອນເງິນຜ່ານຕູ້ ATM ຕູ້ໃດກະໄດ້ທີມີໂລໂກບີຄອນເນັກ

ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ສ່ວນບຸກຄົນ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ຮ່ວມ​ກັນ
ຄ່າ​ທຳນຽມ​ບັດ ATM ທີ່​ໃຊ້​ຖອນ​ເງິນບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ໃບລາຍງານການເງິນຕາມ​ການສະ​ເໜີ
ໄລຍະ​ເວລາ​ປັດຈຸບັນ: ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ຂໍຍ້ອນຫັລງເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ : 40,000 ກີບ / 5ໂດລາ/ 150ບາດ
ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດເປີດ​ບັນຊີໃໝ່ 150,000ກີບ/15ໂດລາ/ 700ບາດ
ບໍ່ມີດອກເບັ້ຍຖ້າຍອດເຫຼືອບັນຊີຕ່ຳສຸດ100,000ກີບ/10ໂດລາ/ 500ບາດ
ຍອດຄົງເຫຼືອຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ100,000ກີບ/10ໂດລາ/500ບາດ
ຄ່າທຳນຽມບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມສຳບັນຊີຝາກປະຢັດ ແລະ ຄ່າອອກບັດ ATM ແລະຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັນຊີປະເດືອນຫຼີປີ.
ເວັ້ນເສຍວ່າ: ໃນກໍລະນີ້​ປິດບັນຊີກ່ອນ3ເດືອນຫຼັງເປີດບັນຊີໃໝ່ ແລະ ຖ້າບັນຊີບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫ່ວພາຍໃນ6ເດືອນທະນາຄານຈະເກັບຄ່າທຳນຽມ 40,000ກີບ,5ໂດລາ,150ບາດ
ຄວາ​ມຕ້ອງ​ການ
ສຳລັບລູກຄ້າຄົນລາວ: ໜັງສືຜ່ານ​ແດນ,ບັດປະຈຳຕົວ​ຫຼືປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ.
ສຳລັບລູກຄ້າຊາວຕ່າງຊາດ: ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ,ແລະ ເອກະສານທາງການອື່ນໆຖ້າມີ.

ລັກສະນະຂອງບັນຊີຄຸນນະສົມບັດ
ລັກສະນະຂອງບັນຊີຄຸນນະສົມບັດ
 • ຝາກແບບຮັບດອກເບັ້ຍ​​ເມື່ອຄົບ​ກຳນົດ​ການ​ຝາກ: ແມ່ນການຝາກທີມີກຳນົດຕາມໄລຍະເວລາທີກຳນົດໄວແມ່ນຈະໄດ້ຮັບດອກ​ເບ້​ຍສູງທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ.
 • ຝາກແບບຮັບດອກເບັ້ຍລາຍເດືອນ: ແມ່ນການຝາກທີມີກຳນົດຕາມໄລຍະເວລາທີກຳນົດໄວແຕ່ຈະໄດ້ຮັບດອກເບັ້ຍເປັນລາຍເດືອນສຳລັບບຸກຄົນໃດທີ່ຕ້ອງມີລາຍຮັບເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເປັນແຕ່ເດືອນແລະຈະໄດ້ຮັບດອກ​ເບ້​ຍສູງທີ່

ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ​ທັງສອງປະເພດນີ້ສາມາດ​ຖືກ​ນຳ​ໄປ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຮັບປະ​ກັນ​ສິນ​ເຊື່ອກູ້ຢືມນຳທະນາຄານໄດ້.
ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ສ່ວນບຸກຄົນ
 • ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ຮ່ວມ​ກັນ
ຄ່າ​ທຳນຽມ​ບັດ ATM ທີ່​ໃຊ້​ຖອນ​ເງິນບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ໃບລາຍງານການເງິນບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ການ​ຝາກ​ມີ​ກຳນົດ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດຝາກແບບຮັບດອກ​​ເມື່ອຄົບ​ກຳນົດ​ການ​ຝາກ ເປີດ​ບັນຊີໃໝ່ 5,000,000ກີບ/500ໂດລາ/ 20,000ບາດ
ວົງເງິນເປີດບັນຊີຕ່ຳສຸດຝາກແບບຮັບດອກເບັ້ຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນເປີດ​ບັນຊີໃໝ່ 10,000,000ກີບ/1,000ໂດລາ/ 300,000ບາດ
ບໍ່ມີດອກເບັ້ຍຖ້າຍອດເຫຼືອບັນຊີຕ່ຳສຸດບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ຍອດຄົງເຫຼືອຕ່ຳສຸດບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ມູນ
ຄ່າທຳນຽມ
 • ກໍລະນີ​ປິດ​ກ່ອນກຳນົດ ທະນາຄານ​ຈະປັບໄໝ່ຄ່າທຳນຽມ40,000ກີບ,05ໂດລາ,150ບາດຕໍ່ບັນຊີ.
 • ກໍລະນີ​ປິດ​ກ່ອນ 3 ເດືອນຫຼັງເປີດບັນຊີຈະບໍ່ມີດອກເບັ້ຍ,ຖ້າກໍລະນີ​ປິດ​ຫຼັງ 3 ​ເດືອນ ​ແຕ່​ບໍ່​ຄົບ​ກຳນົດ ທະນາຄານ​ຈະ​ຈ່າຍ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ເທົ່າ​ກັບ​ອັດຕາ​ດອກ​ເບັ້ຍ​ເງິນ​ຝາກ​ປະຢັດ​ຕາມ​ສະກຸນ​ເງິນ​ທີ່​ຝາກ.
ຄວາ​ມຕ້ອງ​ການ
ສຳລັບລູກຄ້າຄົນລາວ: ໜັງສືຜ່ານ​ແດນ,ບັດປະຈຳຕົວ​ຫຼືປຶ້ມ​ສຳມະ​ໂນ​ຄົວ.
ສຳລັບລູກຄ້າຊາວຕ່າງຊາດ: ໜັງສືຜ່ານແດນ, ໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກຢູ່ລາວ, ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ,ແລະ ເອກະສານທາງການອື່ນໆຖ້າມີ.

ຄຸນລັກສະນະທີ ​ມງານ​ການບໍລິການລູກຄ້າຊັ້ນໜື່ງ​ທີ່​ມີຄວາມເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ສັນຍາ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບໍລິການ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນຕົວ​ ແລະ​ ຄົບ​ວົງ​ຈອນ​ໃນ​ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນຳ​​ເງິນມາ​ຝາກ​ກັບ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ພວກ​​ ເຮົາ. ທີ​ມ ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​​ແມ່ນ​ຮາກຖານແຫ່ງ​ສາຍພົວພັນ​ໜຶ່ງ​ດຽວ, ​ໄລຍະ​ຍາວ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ກັບ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ ສະໜອງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ລະດັບ​ການ​ບໍລິການລູກ​ຄ້າ​ທີ່ທຽບ​ເທົ່າບໍ່​ໄດ້, ​ເຖິງ​ວ່າ​ທ່ານ​ອາດ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນສວ່ນບຸກຄົນກໍ່ຕາມ.
ທີ​ມງານ​ການບໍລິການລູກຄ້າຊັ້ນໜື່ງຂອງ​ພວກ​ເຮົາ
ທ່ານຈະໄດ້ ​ຮັບ​ຄວາມ​ອົບອຸ່ນ ​ແລະ ການ​ຊວ່ຍເຫຼືອ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ຈາກ​ທີ​ມງານ​ຜູ້ຊ່ຽວຊານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ​ທາງ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີການ​ທະນາຄານ ​ແລະ ​ເຄື່ອງມື​ທາງ​ການ​ເງິນສະ​ເພາະ​​.ຈະ​ສະຫລະ​ເວລາ​ເພື່ອທຳ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈຄວາມ​ຕ້ອງການຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເວລາ​ກວດກາ​ຄືນ​ ​ແລະ ຕີ​ລາຄາປະສິດທິພາບ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​​ເງິນ
ກວດກາ​ສາຍ​ພົວພັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ແລະ​ຊ່ວຍ​​ເຫຼືອທ່ານ ທາງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ວິຊາ​ການ​ທະນາຄານ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ ​ແລະ ​ໃນ​ໄລຍະ​ຍາວ.
ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານ​ທຸກ​ປະ​ເພດ​ຂອງຄວາມ​ຕ້ອງການ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ກໍ່ຕາມ.
ການ ​ບໍລິການ​ມູນ​ຄ່າ​​ເພີ່ມອື່ນໆ​ສຳລັບ​ການບໍລິການລູກ​ຄ້າ​ຊັ້ນໜື່ງ ການນຳ​ໃຊ້​​ຊຸດ/ສິ່ງ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ຂອງການບໍລິການລູກຄ້າຊັ້ນໜື່ງທີ່ ​ໄດ້​ຖືກ​ປະກອບ​ໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ໂດຍ​ມີ​ເ​ຄື່ອງ​ເຮືອນ​ທີ່​ສະດວກ​ສະບາຍ, ​ໂທລະພາບ​ສີ​ຈໍ​ແບນ, ໜັງສືພິມ ​ແລະ ວາລະສານ, ​​ແລະ ອຸປະກອນ​ອິນ​ເຕີ​ເນັ​ດ ພະນັກງານພົວພັນລູກຄ້າທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ​ແລະ ​ໄດ້​ຮັບ​ການຝຶກ​ຝົນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ຜູ້​ຈະ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ທ່ານ​ດ້ວຍ​ກາ​ເຟທີ່​ຖືກ​ຊົງ​ມາ​ສົດໆ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳກັດ (Espresso/Cappuccino/Latte) ​ແລະ​ ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ປະ​ເພດ​ອຶ່ນໆ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳລັງ​ຢ້ຽມຢາມ​ພວກ​ເຮົາ.
ຊ່ອງທາງແກ້ໄຂດ້ານການທະນາຄານທີ້ບໍ່ຄືໃຜເນື່ອງ ​ຈາກ​ວ່າ​ແມ່ນໜຶ່ງ​ໃນ​ລູກ​ຄ້າຊັ້ນໜື່ງທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ຕີ​ ລາຄາ​ສູງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ທ່ານ​ໄດ້​​ໄດ້​ມີ​ຄວາມສຸກ​ກັບ​ສິດທິ​ພິ​ເສດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້:
 • ການ​ສະຫຼະ​ສິດ​​​ເງິນໃນ​ບັນຊີ​​ເງິນຝາກ​ທະນາຄານຕໍ່າ​ສຸດ​ ແລະ​ ຄ່າ​ທຳນຽມ​ອື່ນໆ
 • ການ​ເປີດ​ບັນຊີ​​ເງິນຝາກຢູ່​ກັບ​ບ້ານ​ ແລະ/ຫຼື​ ຫ້ອງການ
 • ການ​ເປີດ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກ​ໂດ​ຍບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ ​ແລະ ​ການ​ສະຫຼະ​ສິດ​ຄ່າ​ບຳລຸງ​ຮັກສາ
 • ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ
 • ປຶ້ມ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກ​ສວ່ນບຸກຄົນ​ ແລະ​ ທຸລະ​ກິດ​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ມາ​ເປັນ​ພິ​ເສດ
 • ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ປື້​ມ​ເຊັກ​ເງິນສົດ
 • ເຮັດ​ບັດ ATM ​ໃຫ້ຄືນ​​ໂດຍ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ​ໃນ​ກໍລະນີ​ເສຍ​ຫາຍ
  ການ​ບໍລິການ​ລູກ​ຄ້າ​ຈັດ​ຕາມ​ບູລິ​ມະ​ສິດ; ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ລຽນ​ແຖວ​ລໍຖ້າ​ສຳລັບ​ການ​ ບໍລິການ​ທາງ​ທະນາຄານ
 • ຮັບປະກັນ​ຄວາມສະດວກ​​ເຕັມທີ່ໃນ​ການ​ຖອນ​ເງີ​ນ​ເກີນ​ບັນຊີ (ຂື້ນ​ຢູ່​ກັບ​ການສະ​ເໜີ​ຂໍ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ)
 • ຝາກ ​ແລ​ະ ຖອນ​ສະດວກ​ສະບາຍ
 • ສະດວກ​ໃນ​ການໂອນລະຫວ່າງ​ບັນຊີ​ເງິນຝາກ​ຂອງ​ທ່ານ
 • ໃຫ້​ລາຄາ​ທີ່ຖືກ​ໃຈ (​ເງິນກູ້,ເງິນມັດ​ຈຳ ​ແລະ ການ​ໂອນ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ໂທລະ​ເລກ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ​ແລະ​ ຕ່າງປະເທດ).

MENU