ໃນທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ, ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດສູງທາງດ້ານວິຊາການຂອງກຸ່ມການເງິນອາຊຽນຍີ່ປຸ່ນມາຣູຮານ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງແກ່ອຸດສາຫະກຳການທະນາຄານອາຊຽນ. ພວກເຮົາຈະເຮັດສຳເລັດສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍການສະໜອງມາດຕະຖານການບໍ ລິການລູກຄ້າແບບສູງສຸດຈົນເຖິງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳ ໃໝ່ທີ່ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານ, ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍການທະນາຄານລະດັບພູມີພາກທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການດຳເນີນງານເຕັມທີ່, ມີລັກສະນະແຂ່ງຂັນໄດ້ຊື່ງສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໃນພູມີພາກອາຊຽນ ແລະ ເກີນກວ່ານັ້ນ.

ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພວກເຮົາ ທີ່ນະຄອນຫລວງຢ້າງກຸ້ງ( ປະເທດມຽນມ້າ ) ດຳເນີນການຄືກັນກັບເປັນສວ່ນໜື່ງຂອງສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ປະຈໍາຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ MARUHAN Investment Asia Pte. Ltd., ຊື່ງແມ່ນສວ່ນໜື່ງຂອງກຸ່ມການເງິນອາຊຽນຍີ່ປຸ່ນມາຣູຮານ.

ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ໃຊ້ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ ກັບປະສົບການເພື່ອໃຫ້ປະສົບການໃໝ່ທຸກຢ່າງດ້ານການທະນາຄານແກ່ລູກ ຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈັດປະເພດຕົນເອງໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານ ”ການທະນາຄານທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັນ” ແລະ ນີ້ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາແນໃສ່ດ້ານການສະໜອງມາດຕະຖານການບໍໍລິ ການ, ການດຳເນີນງານໃນລະດັບໂລກທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າໄດ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງ ພວກເຮົາ.

ໃນລະດັບພູມີພາກ, ກຸ່ມບໍລິສັດມາຣູຮານຖືເປັນຜູ້ນຳໜ້າທີ່ໝັ້ນຄົງໃນການໃຫ້ການບໍລິການ ລູກຄ້າ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳໃໝ່ຂື້ນມາໃນຂົງເຂດວຽກງານ ດັ່ງກ່າວໃນພູມີພາກອາຊຽນ. ຂອບເຂດຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປະຕິບັດງານຢ່າງມືອາຊີບ, ມີເງື່ອນໄຂໃນການດຳເນີນງານທີ່ພຽບພ້ອມ, ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານທະນາຄານເຊິ່ງຖືກສົ່ງມອບໃຫ້ ພ້ອມກັບການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນແບບດຽວກັນກັບຄົນຍີ່ປຸ່ນມີຊື່ສຽງຊ່າ ລືໄປທົ່ວໂລກ.

ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ, ຄວາມຮັ່ງມີຂອງປະສົບການທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະການບໍລິການແບບພິເສດໂດຍສະເພາະແມ່ນຖືກອອກແບບມາທຸກຢ່າງເພື່ອ ຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຄ້າ ແຕ່ລະຄົນ. ແລະ ທຸກຄົນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ສະໜອງ :ທາງເລືອກ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມສະດວກ ແລະ ການຄວບຄຸມ.

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວໃຫ້ທາງອອກ ມູນຄ່າເພີ້ມສຳລັບບຸກຄະລາກອນ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ລູກຄ້າຂອງສະຖາບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະແມ່ນລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະ ບານ ຫຼື ກຸ່ມບໍລິສັດການຄ້າຂະໜາດໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານກໍ່ຈະຄົ້ນພົບຫົນທາງທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທີ່ທ່ານ ຕ້ອງການດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ, ປັບປ່ຽນໄດ້, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ໄດ້ຄວາມຮູ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສາຍສຳພັນສອງຝ່າຍຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ລະຫວ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ປ.ປ ລາວ, ໂດຍການຈັດຫາຜະລິດ ຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສະດວກ , ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທືນ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ. ແຜນງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງກຸ່ມບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຍັງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສົ່ງເສີມການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຄວາມສະຫວັດດີພາບໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ.

MENU