ວັນພັກລັດຖະການ

NoHolidayDescription
101 January 2021 (Friday) International New Year 2021
208 March 2021 (Monday)Substitution for International Women’s Day
314-16 April 2021 (Wednesday - Friday)Laotian New Year
4
03 May 2021 (Monday)International Labour's Day
520 July 2021 (Tuesday)Women's Union Establishment Day
607 October 2021 (Thursday)The bank of Lao PDR Establishment Day
702 December 2021 (Thursday)Lao National Day

MENU