ຄ່າທໍານຽມ

[cmsmasters_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top_large=”0″ data_padding_bottom_large=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_shortcode_id=”2nm5jj08ob”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″ data_shortcode_id=”v61igm14h”][cmsmasters_heading shortcode_id=”zhk4dbqm56″ type=”h2″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]ຄ່າທໍານຽມ [/cmsmasters_heading][cmsmasters_text shortcode_id=”s4qedfspjn” animation_delay=”0″]

ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ວັນທີ: 8.2.2021
ຜະລິດຕະພັນ ເເລະ ການບໍລິການ ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ກີບ
  ການບໍລິການດ້ານເງິນສົດ
1 ການເງິນຝາກ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
2 ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
3 ການຖອນເເຊັກ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
4 ການຊື້ຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
5 ການຊໍາລະເງິນກູ້ / ປິດເງິນກູ້ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
6 ການຊໍາລະເງິນກູ້ລ່ວງໜ້າ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
7 ການໂອນເງິນໄປທະນາຄານອື່ນ
ການໂອນເງິນໄປທະນາຄານອື່ນ 20,000 ກີບ
ທະນາຄານອື່ນ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
8 ການໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ
ການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ (ຜ່ານເຄົ້່າເຕີ້) 0.2% ຂອງວົງເງິນໂອນ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10 ໂດລາ + ຄ່າສາຍສົ່ງ 15 ໂດລາ + 30 ໂດລາ (ຖ້າລູກຄ້າປາຍທາງຕ້ອງການຮັບເຕັມວົງເງິນ)
ການໂອນເງິນໄປຕ່າງປະເທດ (ຜ່ານເຄົ້່າເຕີ້) 0.05% ຂອງວົງເງິນໂອນ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 5 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ເກີນ 500 ໂດລາ
  ການບໍລິການທີ່ບໍ່ເເມ່ນເງິນສົດ
1 ການເປີດບັນຊີ (ບັນຊີ ບຸກຄົນ, ບັນຊີ  ບໍລິສັດ, ບັນຊີຝາກມີກຳນົດ) ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
2 ການບຳລຸງຮັກສາບັນຊີກະເເສລາຍວັນຂອງບໍລິສັດ 40,000 ກີບ / 6 ເດືອນ
3 ການປິດບັນຊີ
ການປິດບັນຊີຝາກປະຫຍັດກ່ອນ 3 ເດືອນ 40,000 ກີບ
ການປິດບັນຊີຝາກປະຈຳກ່ອນມື້ຄົບກຳນົດ 40,000 ກີບ
ການປິດບັນຊີກະເເສລາຍວັນກ່ອນ 3 ເດືອນ 40,000 ກີບ
ບັນຊີທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເກີນ 1 ປີ ຂື້ນໄປ 40,000 ກີບ
4 ການອອກປື້ມເງິນຝາກປະຫຍັດ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
5 ການຂໍອອກປື້ມເງິນຝາກຄືນໃໝ່ 20,000 ກີບ
6 ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານທະນາຄານ 1,000 ກີບ ຕໍ່ ບັນຊີ
  ຜະລິດຕະພັນບັດ
1 ການອອກບັດ ATM 20,000 ກີບ
2 ການອອກບັດ ATM  ຄືນໃໝ່ 20,000 ກີບ
3 ການເປີດນຳໃຊ້ບັດ ATM  ຄືນໃໝ່, ເຊື່ອມບັນຊີໃສ່ກັບ ບັດ 20,000 ກີບ
4 ການອອກລະຫັດບັດ ATM ຄືນໃໝ່ 20,000 ກີບ
5 ຄ່າບໍາລຸງຮັກສາບັດ ATM  ລາຍເດືອນ 5,000 ກີບ (ເລີ່ມ ເດືອນເມສາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ)
6 ການຄືນເງິນຈາກຕູ້ ATM ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
7 ການຂໍອະນຸຍາດເບີ່ງກ້ອງວົງຈອນຈາກຕູ້ ATM 40,000 ກີບ
8 ການອອກບັດເດບິດ ມາສເຕີ້ກາດ 5 ໂດລາ, 250 ບາດ ແລະ 40,000  ກີບ
9 ການຄືນເງິນບັດເດບິດ ມາສເຕີ້ກາດ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
  ການຂໍເອກະສານຢັ້ງຢືນຈາກທະນາຄານ
1 ການຂໍບັນຊີສຳຮອງ 1 ປີລົງມາ 20,000 ກີບ
2 ການຂໍບັນຊີສຳຮອງ 1 ປີຂື້ນໄປ 20,000 ກີບ / ປີ
3 ການຂໍເອກະສານຢ້ັງຢືນເງິນຝາກ / ສະຖານະທາງການເງິນ 40,000 ກີບ
4 ການຕັ່ງຄ່າຕັດບັນຊີອັດຕະໂນມັດ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
  ຜະລິດຕະພັນແຊັກເງິນສົດ
1 ການຂໍອອກແຊັກເງິນສົດຂອງທະນາຄານ 40,000 ກີບ
2 ນຳແຊັກເງິນສົດມາຂື້ນເງິນ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
3 ການຂໍຢັ້ງຢືນແຊັກເງິນສົດ/ ບັອກແຊັກເງິນສົດ/ ບັອກວົງເງິນ 15,000 ກີບ
4 ການບໍລິການທຸລະກຳ RTGS ໂອນເງິນພາຍໃນປະເທດ 20,000 ກີບ
5 ການຂໍອອກປື້ມເເຊັກ  (1 ຫົວ ມີ 25ໃບ) 40,000 ກີບ
6 ການຂໍຢຸດການສັ່ງຈ່າຍ ແຊັກເງິນສົດ 20,000 ກີບ
7 ເເຊັກເດັ້ງ 100,000 ກີບ
  ຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້
ຜະລິດຕະພັນພື່ອລູກຄ້າບຸກຄົນ
1 ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອລົດ 0.5% ຂອງວົງເງິນ ຫຼື ຂັ້ນຕໍ່າ 1 ລ້ານກີບ
2 ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອພະນັກງານ 1% ຂອງວົງເງິນ ຫຼື ຂັ້ນຕໍ່າ 10,000 ກີບ
3 ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອທີ່ພັກອາໄສ 1% ຂອງວົງເງິນ ຫຼື ຂັ້ນຕໍ່າ 1.5 ລ້ານກີບ. ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 5 ເເສນກີບ(ຫຼັກຊັບມູນຄ່າ ໜ້ອຍກວ່າ 50,000 ໂດລາ) ຫຼື 1  ລ້ານກີບ  (ຫຼັກຊັບມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ໂດລາ)
4 ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອເຮືອນເເລກເງິນກູ້ 1% ຂອງວົງເງິນ ຫຼື ຂັ້ນຕໍ່າ 1.5 ລ້ານກີບ. ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 5 ເເສນກີບ(ຫຼັກຊັບມູນຄ່າ ໜ້ອຍກວ່າ 50,000 ໂດລາ) ຫຼື 1  ລ້ານກີບ  (ຫຼັກຊັບມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ໂດລາ)
ຜະລິດຕະພັນພື່ອລູກຄ້ານິຕິບຸກຄົນ
1 ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອຮ້ານຄ້າ 1% ຂອງວົງເງິນ ຫຼື ຂັ້ນຕໍ່າ 1.5 ລ້ານກີບ. ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 5 ເເສນກີບ(ຫຼັກຊັບມູນຄ່າ ໜ້ອຍກວ່າ 50,000 ໂດລາ) ຫຼື 1  ລ້ານກີບ  (ຫຼັກຊັບມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ໂດລາ)
2 ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອອະສັງຫາລະມາຊັບຂອງທຸລະກິດ 1% ຂອງວົງເງິນ ຫຼື ຂັ້ນຕໍ່າ 1.5 ລ້ານກີບ. ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 5 ເເສນກີບ(ຫຼັກຊັບມູນຄ່າ ໜ້ອຍກວ່າ 50,000 ໂດລາ) ຫຼື 1  ລ້ານກີບ  (ຫຼັກຊັບມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ໂດລາ)
3 ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອເພື່ອກຳເນີນທຸລະກິດ 1% ຂອງວົງເງິນ ຫຼື ຂັ້ນຕໍ່າ 1.5 ລ້ານກີບ. ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 5 ເເສນກີບ(ຫຼັກຊັບມູນຄ່າ ໜ້ອຍກວ່າ 50,000 ໂດລາ) ຫຼື 1  ລ້ານກີບ  (ຫຼັກຊັບມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 50,000 ໂດລາ)
  ການບໍລິການທະນາຄານອອນລາຍ (ບຸກຄົນ/ນິຕິບຸກຄົນ)
ການບໍລິການທະນາຄານອອນລາຍຜ່ານແອບ ເອມເຈສະດວກ MJ Saduak  (ບຸກຄົນ)
1 ຄ່າສະໝັກລົງທະບຽນນຳໃຊ້ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
2 ຄ່າບໍລິການລາຍເດືອນ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
3 ການກວດເບີ່ງຍອດບັນຊີ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
4 ການກວດເບີ່ງຍອດບັນຊີ 10,000 ກີບ / ທຸລະກຳ
5 ການໂອນພາຍໃນທະນາຄານ ມາຣູຮານ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
ການບໍລິການທະນາຄານອອນລາຍຜ່ານ ຄໍປໍເຣດ ພັອດໂທ  (ນິຕິບຸກຄົນ)
1 ຄ່າສະໝັກລົງທະບຽນນຳໃຊ້ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
2 ຄ່າບໍລິການລາຍເດືອນ – ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໃຊ້ກວດເບີ່ງບັນຊີຢ່າງດຽວ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
3 ຄ່າບໍລິການລາຍເດືອນ –  ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໃຊ້ກວດເບີ່ງບັນຊີ + ເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆໄດ້ 50,000 ກີບ/ ເດືອນ / ID.
4 ການໂອນເງິນພາຍໃນທະນາຄານ ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ
5 ການໂອນເງິນອອກໄປ ທະນາຄານອື່ນ
ວົງເງິນຕັ້ງເເຕ່ 200 ລ້ານກີບລົງມາ 10,000 ກີບ / ທຸລະກຳ
ວົງເງິນຕັ້ງເເຕ່ 200 – 1,000 ລ້ານກີບ 20,000 ກີບ / ທຸລະກຳ
ວົງເງິນຕັ້ງເເຕ່ 1,000 ລ້ານກີບຂື້ນໄປ 40,000 ກີບ / ທຸລະກຳ
6 ການໂອນເງິນອອກໄປ ຕ່າງປະເທດ 0.2% ຂອງວົງເງິນໂອນ, ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10 ໂດລາ + ຄ່າສາຍສົ່ງ 15 ໂດລາ + 30 ໂດລາ (ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການຮັບເຕັມວົງເງິນ)
7 ການຂໍນຳໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຜ່ານເເອບ ອີງຕາມໃສ່ຄ່າບໍລິການຂອງເເຕ່ລະບໍລິການຂ້າງເທິງ
8 ການຊຳລະໃບບິນລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ ການຊຳລະໃບບິນລາຍຈ່າຍຕ່າງໆ
9 ການຂໍປ່ຽນ ແລະ ຂໍແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ
ເເກ້ໄຂຈ່າຍບິນຜິດ 10,000 ກີບ / ຄັ້ງ
ເເກ້ໄຂຈ່າຍບິນຜິດ 5,000 ກີບ/ ຄັ້ງ
ການປົດລັອກ USER 5,000 ກີບ / ຄັ້ງ / USER
10 ການເພີ່ມຈຳນວນ USER ໃໝ່
ຕອນເປີດສະໝັກນຳໃຊ້ ຈະມີ 1 Admin + 3 users ການເພີ່ມຈຳນວນ USER ໃໝ່
ການເພີ່ມຈຳນວນ USER ໃໝ່ 5,000 ກີບ / user
ການອະນຸມັດ User ໃໝ່ (ລູກຄ້າຂໍມາທາງອອນລາຍ) 5,000 ກີບ / user
ໝາຍເຫດ: ທະນາຄານສະຫງວນສິດໃນການປັບປຸງປ່ຽນເເປງອັດຕາຄ່າທຳນຽມຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງສະພາບຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍ້ກຳລົດຂອງທະນາຄານຂອງ ສ ປປລາວ.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]