ບັດເອທີເອັມ ຕູ້ຝາກເງິນສົດ ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຕູ້​ເອທີ​ເອັມ

ທະນາຄານມາຣູຮັນເຈແປນລາວມີບໍລິການຕູ້ CDM (ຕູ້ຝາກເງິນສົດ) ແມ່ນຕູ້ທີ່ສາມາດຮັບຝາກເງິນສົດໄດ້ທັງ 3 ສະກຸນ (ກີບ, ໂດລາ, ບາດ) ແຕ່ເວລາຖອນເງິນທ່ານຈະສາມາດຖອນໄດ້ເປັນສະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບການບໍລິການດ້ານ ATM ຫລືບັດເອທີເອັມຂອງທະນາຄານມາຣູຮັນເຈແປນລາວ ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮ່ວມກັບ LAPS. ເຊິ່ງ LAPS ແມ່ນ​ລະບົບການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຕູ້​ເອທີ​ເອັມຂອງ​ແຕ່ລະ​ທະນາຄານສະມາຊິກ​​ ເຊິ່ງລູກຄ້າ​ສາມາດ​​ເຮັດ​ລາຍການ​ທຸລະ​ກຳ​ກວດ​ຍອດ​ເງິນ ​ແລະ ຖອນ​ເງິນສົດຜ່ານ​ຕູ້​ເອທີ​ເອັມທີ່​ເປັນ​ສະມາ​ຊິກ​ຂອງ LAPS ໄດ້ຕະຫລອດ 24ຊົວໂມງ.

ຄຸນລັກສະນະCDM ຍໍ້ມາຈາກ Cash Deposit Machine (ຕູ້ຝາກເງິນສົດ), ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທີ່ບໍມີເວລາມາຝາກເງິນໃນປ່ອງບໍລິການ. CDM (ຕູ້ຝາກເງິນສົດ) ແມ່ນຕູ້ທີ່ສາມາດຮັບຝາກເງິນສົດໄດ້ທັງ 3 ສະກຸນ (ກີບ, ໂດລາ, ບາດ) ແຕ່ເວລາຖອນເງິນທ່ານຈະສາມາດຖອນໄດ້ເປັນສະກຸນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ.
A) ສະກຸນເງິນທີສາມາດຝາກໄດ້: ຝາກເງິນສົດ.
 • ຜູ້ທີ່ຖືບັນຊີເງິນ ກີບ ສາມາດນຳເງິນສົດມາຝາກຜ່ານຕູ້ ເອທີເອັມໄດ້.
 • ຜູ້ທີ່ຖືບັນຊີເງິນ ໂດລາ ສາມາດນຳເງິນສົດມາຝາກຜ່ານຕູ້ ເອທີເອັມໄດ້.
 • ຜູ້ທີ່ຖືບັນຊີເງິນ ບາດ ສາມາດນຳເງິນສົດມາຝາກຜ່ານຕູ້ ເອທີເອັມໄດ້.

ໃບທະນາບັດທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ຝາກເງິນຜ່ານຕູ້ ເອທີເອມ ມີ:
 • ໂດລາ: 100, 50, 20 &10
 • ກີບ: 100000, 50000 & 20000
 • ບາດ: 1000, 500 &100
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບB) ທ່ານສາມາດປະຫຍັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານໂດຍການຝາກເງິນຂອງທ່ານໂດຍຜ່ານ CDM (ຕູ້ຝາກເງິນສົດ), ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຖານທີ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ເຊິ່ງຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ວ່ອງໄວໃນການຝາກເງິນ.

ຄຸນລັກສະນະLAPS ແມ່ນ​ລະບົບການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຕູ້​ເອທີ​ເອັມຂອງ​ແຕ່ລະ​ທະນາຄານສະມາຊິກ​​ ເຊິ່ງລູກຄ້າ​ສາມາດ​​ເຮັດ​ລາຍການ​ທຸລະ​ກຳ​ກວດ​ຍອດ​ເງິນ ​ແລະ ຖອນ​ເງິນສົດຜ່ານ​ຕູ້​ເອທີ​ເອັມທີ່​ເປັນ​ສະມາ​ຊິກ​ຂອງ LAPS ໄດ້. ໃນປັດຈຸບັນ​ມີ 5 ທະນາຄານທີ່ໄດ້ຮ່ວມເປັນສະມາຊິກຂອງລະບົບ LAPS:
 • ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ລາວ ມະຫາຊົນ.
 • ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ.
 • ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາ.
 • ທະນາຄານພັດທະນາລາວ.
 • ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບປະຢັດ​ເວລາ, ສະດວກສະບາຍ ໂດຍລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ຊອກຫາຕູ້​ເອທີ​ເອັມຂອງ ທະນາຄານ ທີ່ຕົນເອງໄດ້ອອກບັດນໍາ ກໍ່ສາມາດຖອນເງິນຜ່ານຕູ້​ເອທີ​ເອັມຂອງບັນດາທະນາຄານທີ່ຮ່ວມເຄື່ອຄ່າຍໄດ້. ທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການຕູ້ ເອທີເອັມ ໃນທຸກໆບ່ອນທີ່ມີໂລໂກ້ຂອງ LAPS.

ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຖອນເງີນຜ່ານບໍລິການ LAPs pool ຖ້າລູກຄ້າສາມາດຮັກສາຍອດເງີນໃນບັນຊີໄວ້ເຖີງ5ລ້ານກີບທາງທະນາຄາຈະສົ່ງຄືນຄ່າບໍລິການຖອນເງີນຕ່າງທະນາຄານ LAPs pool ຄັ້ງລະ2000ກີບ ເຖີງ4ຄັ້ງ.
ເງື່ນໄຂຂອງການບໍລິການ
ລູກຄ້າທຸກໆທ່ານ​ທີ່ມີ​ບັດ​ເອທີີເອັມຂອງ​ທະນາຄານພວກເຮົາ​ກໍ່ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ LAPS. ແລັບ.

MENU