ລູກຄ້າທຸລະກິດ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ກາງ ຫລື ໃຫຍ່ ການມີບັນຊີທະນາຄານສໍາລັບທຸລະກິດໄວ້ເພື່ອບໍລິຫານການເງິນທຸລະກິດຂອງທ່ານນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍ, ທະນາຄານ MARUHAN Japan Bank Lao ຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດເຖິງ 3 ຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່: ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນປະຢັດ, ແລະ ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນນີ້ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການສັ່ງຈ່າຍດ້ວຍແຊັກ ຫຼື ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີ

ບັນຊີເງິນປະຢັດປະເພດນີ້ເໝາະສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການສະສົມເງິນໄວ້ໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ດ້ວຍປຶ້ມ, ແລະ ບັດ ATM

ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ເປັນການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງຈາກອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ

MENU