ບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ

ບັນຊີເງິນຝາກສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຈະມາຊ່ວຍທ່ານບໍລິຫານຈັດການເລື່ອງການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງລາຍຮັບ ຫລື ລາຍຈ່າຍ ລວມໄປເຖິງການອົດອອມເງິນຝາກເພື່ອອະນາຄົດ. MARUHAN Japan Bank Lao ພວກເຮົາມີຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກສ່ວນບຸກຄົນເຖິງສາມປະເພດ ໄດ້ແກ່ ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນປະຢັດ, ແລະ ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ.

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນນີ້ເໝາະສົມສຳລັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການສັ່່ງຈ່າຍດ້ວຍແຊັກ ຫຼື ໂອນເງິນຜ່ານບັນຊີ

ບັນຊີເງິນປະຢັດປະເພດນີ້ເໝາະສຳລັບບຸກຄົນທີ່ມີລາຍຮັບປະຈຳ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການສະສົມເງິນໄວ້ໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຝາກ-ຖອນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ດ້ວຍປຶ້ມ, ແລະ ບັດ ATM

ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ ເປັນການລົງທືນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງຈາກອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ແນ່ນອນໃນຊ່ວງໄລຍະກໍານົດເວລາທີ່ທ່ານເລືອກ.

ທ່ານສາມາດສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆກ່ຽວກັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນຂອງບັນຊີລູກຄ້າທຸລະກິດໄດ້ທາງລຸ່ມນີ້:

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສຳລັບບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ
LAKUSDTHB
ຝາກປະຢັດ1.89%1.75%1.50%
ຝາກມີກຳນົດ (3 ເດືອນ)3.16%2.00%1.50%
ຝາກມີກຳນົດ (6 ເດືອນ)3.95%3.00%2.00%
ຝາກມີກຳນົດ (12 ເດືອນ)6.00%4.50%2.50%
ຝາກມີກຳນົດ (24 ເດືອນ)6.70%6.00%3.00%
ຝາກມີກຳນົດ (36 ເດືອນ)6.75%7.00%0.00%
ຝາກມີກຳນົດ (48 ເດືອນ)6.85%0.00%0.00%
ຝາກມີກຳນົດ (60 ເດືອນ)6.90%0.00%0.00%
ຝາກມີກຳນົດດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ (12 ເດືອນ)5.10%4.00%2.00%
ຝາກມີກຳນົດດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ (24 ເດືອນ)5.20%4.50%2.50%
ຝາກມີກຳນົດດອກເບ້ຍລາຍເດືອນ (36 ເດືອນ)5.30%5.00%0.00%

MENU