ບໍລິການຈ່າຍບັນຊີເງິນເດືອນ

ຄຸນລັກສະນະ
  • ບໍ່ຕ້ອງຍຸ້ງຍາກໃນການຈ່າຍເງິນສົດໃຫ້ພະນັກງານ.
  • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ເງິນສົດ.
  • ວ່ອງໄວກ່ວາ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
  • ຫຼຸດຜ່ອນວຽກຂອງພະນັກງານໃນການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ
  • ຟີຣບັດເອທີເອັມ.
  • ຟີຣຄ່າບໍລິການປະຈຳປີຂອງບັດເອທີເອັມ.
  • ຟີຣຄ່າທຳນຽມໃນການເຮັດທຸລະກຳ ສະເພາະຕູ້ເອທີເອັມຂອງ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ​ລາວ.
  • ຖອນໄດ່້ສູງສຸດມື້ລະ 8,000,000 ກີບ.
  • ສາມາດຖອນເງິນໄດ້ ຜ່ານຕູ້​ເອທີ​ເອັມຂອງທະນາຄານອື່ນໆໃນເຄືອຄ່າຍ LAPS.

MENU