ບໍລິການລູກຄ້າ

Home / ບໍລິການລູກຄ້າ

MARUHAN JAPAN BANK LAO – HEAD OFFICE

Unit 14, 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District Vientiane Capital, Lao PDR

Weekdays

General Phone Line: +856 21 266 000

Opens                        : Monday to Friday

Contact Hours          : 8.30am – 5.00pm

Customer Care Helpdesk (after office Hours)

Hotline                       : +856 21 411 777

Contact Hours           : Monday to Sunday

Time                            : 5.00pm – 10.00pm

Email: [email protected]

MENU