ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ

ປະເພດເງິນກູ້ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ
ຂະໜາດວົງເງິນກູ້ຢືມ40-50 ລ້ານກີບ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ13-14%
ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ1 ປີ ຫຼື 12 ເດືອນ
ຄ່າທໍານຽມ ຄ່າທໍານຽມດໍາເນີນງານ 1%
ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 2%
ຈຸດປະສົງສ້າງທຸລະກິດ-ທືນໝູນວຽນ, ໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ, ຊື້ອຸປະກອນເຄຶ່ອງໃຊ້ທົ່ວໄປ, ເພຶ່ອການສຶກສາ, ສ້ອມແປງທີ່ຢູ່ອາໄສ-ຍານພາຫະນະ ຈຸດປະສົງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນບຸກຄົນ
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນໃບຕາດິນຖາວອນ(ໃບຕາດິນຂອບທອງ)
ເອກະສານກ່ຽວກັບຜູ້ກູ້ຢືມສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ (ສຳເນົາ), ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (ສໍາເນົາ).

ກໍລະນີພະນັກງານ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນພະນັກງານ-ເງິນເດືອນ ຫຼື ບັດພະນັກງານ
ເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ (ຖ້າມີ)ລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ 1 ປີ ຫຼື 12 ເດືອນຍ້ອນຫຼັງ ທຸກບັນຊີມີເງິນຝາກໃນປະຈຸບັນ (Bank Statement)
ເອກະສານກ່ຽວກັບການກູ້ຢືມ ກັບທະນາຄານອື່ນ (ຖ້າມີ)ສັນຍາເງິນກູ້, ສັນຍາຄໍ້າປະກັນ, ຕາຕະລາງການຊໍາລະ ແລະ ເອກສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນການກູ້ຢືມ
ອື່ນໆເອກະສານອື່ນໆ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ທະນາຄານຮຽກຮ້ອງ

MENU