ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ

[cmsmasters_row data_shortcode_id=”o588w9ps3f” data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_color=”#ffffff” data_color_overlay=”#ffffff” data_padding_top=”50″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_border_style=”default” data_animation_delay=”0″ data_shortcode_id=”v61igm14h”][cmsmasters_heading shortcode_id=”vmeg8xh5l” type=”h2″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ[/cmsmasters_heading][cmsmasters_text shortcode_id=”om62bt9vhc” animation_delay=”0″]

ປະເພດເງິນກູ້ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ
ຂະໜາດວົງເງິນກູ້ຢືມ40-50 ລ້ານກີບ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ13-14%
ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ1 ປີ ຫຼື 12 ເດືອນ
ຄ່າທໍານຽມ ຄ່າທໍານຽມດໍາເນີນງານ 1%
ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ 2%
ຈຸດປະສົງສ້າງທຸລະກິດ-ທືນໝູນວຽນ, ໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ, ຊື້ອຸປະກອນເຄຶ່ອງໃຊ້ທົ່ວໄປ, ເພຶ່ອການສຶກສາ, ສ້ອມແປງທີ່ຢູ່ອາໄສ-ຍານພາຫະນະ ຈຸດປະສົງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນບຸກຄົນ
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນໃບຕາດິນຖາວອນ(ໃບຕາດິນຂອບທອງ)
ເອກະສານກ່ຽວກັບຜູ້ກູ້ຢືມສໍາເນົາສໍາມະໂນຄົວ (ສຳເນົາ), ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ (ສໍາເນົາ).

ກໍລະນີພະນັກງານ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນພະນັກງານ-ເງິນເດືອນ ຫຼື ບັດພະນັກງານ
ເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ (ຖ້າມີ)ລາຍການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີເງິນຝາກກັບທະນາຄານອື່ນ 1 ປີ ຫຼື 12 ເດືອນຍ້ອນຫຼັງ ທຸກບັນຊີມີເງິນຝາກໃນປະຈຸບັນ (Bank Statement)
ເອກະສານກ່ຽວກັບການກູ້ຢືມ ກັບທະນາຄານອື່ນ (ຖ້າມີ)ສັນຍາເງິນກູ້, ສັນຍາຄໍ້າປະກັນ, ຕາຕະລາງການຊໍາລະ ແລະ ເອກສານອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນການກູ້ຢືມ
ອື່ນໆເອກະສານອື່ນໆ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ທະນາຄານຮຽກຮ້ອງ

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]