ສິນເຊື່ອເພື່ອທີ່ຢູ່ອາໄສ

[cmsmasters_row data_shortcode_id=”s0yv3m2e9l” data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_color=”#ffffff” data_color_overlay=”#ffffff” data_padding_top=”50″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”2/3″ data_shortcode_id=”v61igm14h” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_heading shortcode_id=”02miznbt3s” type=”h2″ font_weight=”default” font_style=”default” text_align=”left” margin_top=”0″ margin_bottom=”20″ animation_delay=”0″]ສິນເຊື່ອເພື່ອທີ່ຢູ່ອາໄສ[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″ data_shortcode_id=”xba6rwdyb”][cmsmasters_button shortcode_id=”scm942zhnf” button_link=”https://maruhanjapanbanklao.com/wp-content/uploads/2019/03/Home_Loan_Application_Form-V2.pdf” button_target=”self” button_text_align=”center” button_font_weight=”default” button_font_style=”default” button_text_transform=”default” button_border_style=”default” button_bg_color=”#e53b24″ button_text_color=”#ffffff” button_bg_color_h=”#ffffff” button_text_color_h=”#e53b24″ button_border_color_h=”#e53b24″ animation_delay=”0″]ດາວໂຫລດຟອມສະໝັກ[/cmsmasters_button][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_shortcode_id=”qehxzc2547″ data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_color=”#ffffff” data_color_overlay=”#ffffff” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”sy9solwak” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_text shortcode_id=”8zzrwdft2″ animation_delay=”0″]

ທະນາຄານມາຣູຮັນເຈແປນລາວ ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນສິ່ງດຽວຄືນໍາຄວາມຝັນຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ ສະນັ້ນທາງທະນາຄານເອງຈະມີຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ຊື້ບ້ານດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍ ຈະແຈ້ງ ດ້ວຍທີມງານທີ່ມີປະສົບການສູງ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈ ແລະ ສະບາຍໃຈໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຂໍເງິນກູ້ຊື້ບ້ານ.

ປະເພດເງິນກູ້ເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ເຮືອນ, ຊື້ດິນປຸກເຮືອນ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນ
ປະເພດທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ
ສະກຸນເງິນກີບ
ຈຸດປະສົງຂອງການກູ້ຢືມຊື້ເຮືອນ ທີ່ຢູ່ອາໃສ (ຫ້ອງແຖວ, ເຮືອນ) ມີດິນພ້ອມ ຫລື ບໍ່ມິດິນພ້ອມ.
ຊື້ດິນເພື່ອປຸກເຮືອນ ຫລື ທີ່ຢູ່ອາໃສ ພາຍໃນ 1 ປີ ຕ້ອງປຸກເຮືອນ, ຖ້າກາຍ 1 ປີ ຂື້ນໄປ ຫາກບໍ່ມີການປຸກເຮືອນ ລູກຄ້າຕ້ອງຊຳລະຄືນໃຫ້ທະນາຄານໝົດເລີຍ.
ເພື່ອສ້ອມແປງເຮືອນ.
ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ເຮືອນ, ຊື້ດິນປຸກເຮືອນ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນ.
ໃນຂອບເຂດຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງ (ຕາມດຸນພິນິດຂອງທະນາຄານ) ຮັບໄດ້ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ.
ວົງເງິນກູ້ສາມາດກູ້ໄດ້ສູງເຖິງ 80% ຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບ
ອັດຕາດອກເບັ້ຍ ຕໍ່ປີ (ອັດຕາລອຍຕົວ)9.59% ຕໍ່ປີ.
ອັດຕາດອກເບັ້ຍຈະມີການປ່ຽນແປງແຕ່ລະປີ ປີລະໜື່ງເທື່ອນັບຈາກມື້ ປ່ອຍກູ້ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກ່ວາຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວາງອອກ. ເຊັ່ນ: ດອກເບັ້ຍເງິນກູ້ ໄລຍະ 1 ປີ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 4% ຂອງດອກເບັ້ຍເງິນຝາກປະຈຳ ໄລຍະ 1 ປີ ຫລື ຕາມການແຈ້ງການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວເປັນແຕ່ລະໄລຍະກ່ຽວກັບການປັບປ່ຽນອັດຕາດອກເບັ້ຍ. ຕົວຢ່າງ: ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຢູ່ຄື: ດອກເບັ້ຍເງິນຝາກປະຈຳ 1 ປີ ແມ່ນ 5.59% ຕໍ່ປີ ສະນັ້ນ ດອກເບັ້ຍເງິນກູ້ຈະກຳນົດ 9.59% ຕໍ່ປີ.
ອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ຕໍ່ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນອັດຕາສ່ວນເງິນກູ້ຕໍ່ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນສູງສຸດແມ່ນ 80% (ໝາຍຄວາມວ່າ ທະນາຄານສາມາດປ່ອຍກູ້ໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເຖິງ 80%) ຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 20% ແມ່ນລູກຄ້າຈະຕ້ອງຈ່າຍເອງ.
ໄລຍະການກູ້ຢືມຕ່ຳສຸດ 1 ປີ; ສູງສຸດ 30 ປີ
ການຊຳລະຄືນຊຳລະ ຕົ້ນທືນ ແລະ ດອກເບັ້ຍແຕ່ລະເດືອນ.
ອັດຕາສ່ວນຊັບສິນຕໍ່ໜີ້ສິນ/
ຄວາມສາມາດໃນການຊຳລະໜີ້
ລະດັບການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມແມ່ນອີງໃສ່ ຄວາມສາມາດໃນການຊຳລະໜີ ບົນພື້ນຖານແມ່ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 40% ຂອງລາຍຮັບລູກຄ້າ ແລະ ອີງໃສ່ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ
ຄ່າທຳນຽມອະນຸມັດ1% ຂອງວົງເງິນທີ່ປ່ອຍກູ້.
ການຊຳລະຊ້າການຊຳລະຊ້າແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກີນ 7 ວັນ, ຖ້າເກີນຈະມີຄ່າປັບໃໝ 0.5% ຕໍ່ມື້ຂອງງວດຕ້ອງຊຳລະແຕ່ລະເດືອນ.
ອັດຕາຄ່າປັບໃໝສຳລັບການລະເມີດສັນຍາພາຍຫຼັງລູກຄ້າຄ້າງຊຳລະເກີນ 3 ເດືອນຂື້ນໄປ ທະນາຄານຈະປັບໃໝ 150% ຂອງອັດຕາດອກເບັ້ຍທີ່ຄົງເຫຼືອ.
ການຊຳລະຊ້າເກີນ 6 ເດືອນຂື້ນໄປ ທະນາຄານຈະຢຶດເຮືອນໂດຍບໍ່ມີການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານແຕ່ຢ່າງໃດ.
ຄ່າທຳນຽມ ການຊຳລະກ່ອນຄົບກຳນົດການຊຳລະໝົດພາຍໃນ 1 ປີ ຫລື 12 ເດືອນນັບຈາກມື້ປ່ອຍກູ້, ທະນາຄານຈະຄິດໄລ່ດອກເບັ້ຍ 3 ເດືອນລ່ວງໜ້າ.
ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນຂັ້ນຕໍ່າ 1% ສູງສຸດ 3% ຂອງວົງເງິນທີ່ປ່ອຍກູ້
ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນດິນ / ດິນກັບເຮືອນ
ປະກັນໄພລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ກູ້ຢືມຕ້ອງຊື້ປະກັນໄພເຮືອນ ແລະ ມີປະກັນຊີວິດ
ຜູ້ເຊັນຮ່ວມ / ຜູ້ກູ້ຮ່ວມ / ຜູ້ຄ້ຳປະກັນຈຳເປັນຕ້ອງມີ: ຜົວ ແລະ ເມຍ ຫຼື ລູກ ຫຼື ແມ່ ຫຼື ພໍ່, ອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງ.ຖ້າ ຜູ້ກູ້ ຍັງເປັນຄົນໂສດ ຕ້ອງໃຫ້ມີຜູ້ຄ້ຳປະກັນ.
ຄ່າແລ່ນເອກະສານເຊັ່ນ: ນາຍບ້ານ,
ຖະບຽນສານ,
ຈຳນອງທີ່ດິນ
ແລະ ຄ່າ ເອກະສານອື່ນໆ.
ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລູກຄ້າເອງ.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]