ສິນເຊື່ອເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ, ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງເປີດໂຕຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2013 ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສຳພັນເລື້ອງການເງິນອັນແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງຍີປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ເປັນການສຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນຂົງເຂດນີ້. ພວກເຮົາໄດ້ວາງມາດຕະຖານໃໝ່ ໃນການທະນາຄານທີ່ປະເທດລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ປະສົບການຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳເອົາມາດຕະຖານການບໍລິການໃນລະດັບທີ່ລ້ຳຍຸກແບບບໍ່ມີໃນທີ່ອື່ນມາໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ມີຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງເຖິງ 3ປະເພດ ຄື:

ເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ ແມ່ນການບໍລິການເງິນກູ້ທີ່ມີໄລຍະເວລາຊຳລະເງິນຄືນພາຍໃນບໍ່ເກີນ 1 ປິ, ຈຸດປະສົງຂອງເງິນກູ້ປະເພດນີ້ກໍ່ຄືສະໜັບສະໜຸນເງິນທືນ ໃນການຂະຫຍາຍສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນ ເພື່ອຊື້ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ, ອຸບປະກອນ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນທືນໝູນວຽນອື່ນໆ

ເງິນກູ້ໄລຍະກາງ ແມ່ນການບໍລິການດ້ານເງິນກູ້ທີ່ມີໄລຍະເລີ່ມແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ, ຈຸດປະສົງຂອງເງິນກູ້ປະເພດນີ້ກໍ່ຄືສະໜັບສະໜູນເງິນທືນໝູນວຽນ ແລະທືນຄົງທີ່ ເພື່ອເສີມສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທືນຊື້ວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ, ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ.

ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ ແມ່ນການບໍລິການເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີທີ່ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວຂອງພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະສັ້ນແກ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານກະແສເງິນສົດ, ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການເງິນທືນໝູນວຽນເພື່ອນຳໄປພັດທະນາທຸລະກິດຫຼືເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂໜີ້ທີ່ມີ.

ຄຸນລັກສະນະການບໍລິການເງິນກູ້ທີ່ມີໄລຍະເວລາຊຳລະເງິນຄືນພາຍໃນບໍ່ເກີນ 1 ປິ, ຈຸດປະສົງຂອງເງິນກູ້ປະເພດນີ້ກໍ່ຄືສະໜັບສະໜຸນເງິນທຶນ ໃນການຂະຫຍາຍສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນ ເພື່ອຊື້ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ, ອຸບປະກອນ, ຄ່າແຮງງານ ແລະ ເງິນທຶນໝູນວຽນອື່ນໆ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບທຸລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ຶອງ.
 • ຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວຕາມຄວາມຕ້ອງການຊຳລະຂອງທ່ານ.
 • ອັນຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕໍ່າກວ່າ.
 • ສາມາດແບ່ງເປັນງວດຊຳລະຕາມກະແສເງິນລາຍຮັບຂອງທ່ານ.
ປະເພດເງິນກູ້ເງິນກູ້ມີກຳນົດ ແລະ ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ.
ສະກຸນເງິນທີ່ປ່ອຍກູ້ກີບ, ໂດລາ, ບາດ (ຂຶ້ນກັບສະກຸນເງິນທີ່ເປັນລາຍຮັບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ)
ວົງເງິນກູ້ຢືມວົງເງິນກູ້ຢືມແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຈາກຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກຳໄລຂອງທຸລະກິດ ແລະ ມູນຄ່າຫຼັກສັບຄ້ຳປະກັນຈາກການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ.
ອັດຕາດອກເບັ້ຍຈະຕັດສິນຈາກການປະເມີນຂອງທະນະຄານ.
ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ
 • ມີການຈັດການ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ.
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານທຸລະກິດ.
 • ຕ້ອງເປັນທຸລະກິດທີ່ສ້າງຕັ້ງມາແລ້ວຢ່າງຕ່ຳ 2ປີ.
 • ປະຫວັດການຊຳລະຄືນທີ່ດີ (ຖ້າຫາກມີ).
 • ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງແນ່ນອນ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ້ອງຈ່າຍຜ່ານທະນະຄານ ຫຼືໃບບິນຮັບເງິນທັງໝົດທີມີຢູ່.
 • ເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ.
 • ມີຫຼັກສັບຄ້ຳປະກັນທີເໝາະສົມ.
ເອກະສານປະກອບເບື້ອງຕົ້ນໃບຄຳຮ້ອງສະມັກກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ລາຍລະອຽດເອກະສານທີຈຳເປັນຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ​ລາວ.

ຄຸນລັກສະນະການ​ບໍລິການດ້ານເງິນກູ້​ທີ່ມີ​ໄລຍະເລີ່ມແຕ່ 1 ປີ ຫາ 5 ປີ, ​ຈຸດປະສົງຂອງເງິນກູ້ປະ​ເພດ​ນີ້​ກໍ່ຄື​ສະໜັບສະໜູນ​ເງິນ​ທຶນໝູນວຽນ ແລະທຶນຄົງທີ່ ເພື່ອເສີມສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນທຶນຊື້ວັດຖຸດິບ, ອຸປະກອນ - ເຄື່ອງຈັກ, ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ຊ່ວຍເສີມສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນໃຫ້ກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ.
 • ຂະຫຍາຍທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ ພ້ອມທັງ ຮັບມືກັບການແຂ່ງຂັນ.
 • ສາມາດສ້າງກຳໄລຂຶ້ນໄດ້ ຈາກການຂະຫຍາຍການລົງທຶນ.
 • ອັນຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕໍ່າກວ່າ.
 • ສາມາດ​ແບ່ງ​ງວດ​ຊຳລະ​ຕາມ​ກະ​ແສ​ເງິນ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ.
ປະເພດເງິນກູ້ສິນເຊື່ອມີກຳນົດ
ສະກຸນເງິນທີ່ປ່ອຍກູ້ກີບ, ໂດລາ, ບາດ (ຂຶ້ນກັບສະກຸນເງິນທີ່ເປັນລາຍຮັບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ)
ວົງເງິນກູ້ຢືມ
 • ວົງເງິນກູ້ຢືມແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຈາກຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກຳໄລຂອງທຸລະກິດ ແລະ ມູນຄ່າຫຼັກສັບຄ້ຳປະກັນຈາກການພິຈາລະນາຂອງທະນາຄານ.
 • ກຳນົດເວລາສິນເຊື່ອ 1 ຫາ 5 ປີ.
ອັດຕາດອກເບັ້ຍຈະຕັດສິນຈາກການປະເມີນຂອງທະນະຄານ.
ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ
 • ມີການຈັດການ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ.
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານທຸລະກິດ.
 • ຕ້ອງເປັນທຸລະກິດທີ່ສ້າງຕັ້ງມາແລ້ວຢ່າງຕ່ຳ 2ປີ.
 • ປະຫວັດການຊຳລະຄືນທີ່ດີ (ຖ້າຫາກມີ)
 • ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງແນ່ນອນ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ້ອງຈ່າຍຜ່ານທະນະຄານ ຫຼື ໃບບິນຮັບເງິນທັງໝົດທີມີຢູ່.
 • ເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ.
 • ມີຫຼັກສັບຄ້ຳປະກັນທີເໝາະສົມ.
ເອກະສານປະກອບເບື້ອງຕົ້ນໃບຄຳຮ້ອງສະມັກກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ລາຍລະອຽດເອກະສານທີຈຳເປັນຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ​ລາວ.

ຄຸນລັກສະນະການບໍລິການເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີທີ່ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວຂອງພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະສັ້ນແກ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານກະແສເງິນສົດ, ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການເງິນທຶນໝູນວຽນເພື່ອນຳໄປພັດທະນາທຸລະກິດຫຼືເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂໜີ້ທີ່ມີ.
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍຖືກຄິດໄລ່ຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ຖອນເກີນໃນທ້າຍຂອງແຕ່ລະມື້ແລະຖືກລົງໃນບັນຊີຂອງແຕ່ລະທ້າຍເດືອນ.
 • ຈົນເຖິງກຳນົດການຊຳລະຄືນ 12 ເດືອນ, ສາມາດຕໍ່ເວລາອີກເປັນລາຍປີ.ການຕໍ່ອາຍຸແມ່ນສາມາດຕັດສິນດ້ວຍຕົນເອງ ແລະອິງຕາມການພິຈາລະນາຄືນເງິນທີ່ມີໃນບັນຊີປະຈຳປີແລະການຕີລາຄາທີ່ດຳເນີນການໂດຍທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການໃຫ້ເງິນທຶນແກ່ທຸລະກິດໃນໄລຍະສັ້ນ.
 • ຈ່າຍດອກເບ້ຍສະເພາະແຕ່ຈຳນວນທີ່ຖອນອອກມາ.
 • ກະທັດຮັດແລະງ່າຍດາຍທີ່ໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍກູ້ຢືມແລະ ມີພະນັກງານດ້ານສິນເຊື່ອທີ່ໄດ້ຜ່ານການອົບຮົມສະເພາະ ທີ່ຈະຄ່ອຍຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະແນະນຳທ່ານຕະຫຼອດທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຍື່ນຄຳຮ້ອງແລະ ອື່ນໆ.
 • ມີຄວາມວ່ອວໄວ ແລະສະດວກສະບາຍສູງສຸດ, ພະນັກງານສິນເຊື່ອຂອງພວກເຮົາສາມາດໄປຫາທ່ານຢູ່ທີ່ບ້ານຫຼືທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນແລະການທະນາຄານຂອງທ່ານ.
ປະເພດເງິນກູ້ເງິນກູ້ເບີກເກີນບັນຊີ
ສະກຸນເງິນທີ່ປ່ອຍກູ້ກີບ, ໂດລາ, ບາດ (ຂຶ້ນກັບສະກຸນເງິນທີ່ເປັນລາຍຮັບຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ)
ວົງເງິນກູ້ຢືມ
 • ຂຶ້ນຢູ່ກັບການພິຈາລະຈາກທະນາຄານ.
 • ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດວົງເງິນຈະສູງ ຫຼື ຕ່ຳ, ຈຳນວນຂອງວົງເງິນກູ້ຢືມແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຊຳລະຄືນ.
 • ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ: ຈະພິຈາລະນາເປັນປີຕໍ່ປີ.
ອັດຕາດອກເບັ້ຍຈະຕັດສິນຈາກການປະເມີນຂອງທະນະຄານ.
ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ
 • ມີການຈັດການ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ.
 • ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານທຸລະກິດ.
 • ຕ້ອງເປັນທຸລະກິດທີ່ສ້າງຕັ້ງມາແລ້ວຢ່າງຕ່ຳ 2ປີ.
 • ປະຫວັດການຊຳລະຄືນທີ່ດີ (ຖ້າຫາກມີ)
 • ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງແນ່ນອນ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຕ້ອງຈ່າຍຜ່ານທະນະຄານ ຫຼື ໃບບິນຮັບເງິນທັງໝົດທີມີຢູ່.
 • ເປັນບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ.
 • ມີຫຼັກສັບຄ້ຳປະກັນທີເໝາະສົມ.
ເອກະສານປະກອບເບື້ອງຕົ້ນໃບຄຳຮ້ອງສະມັກກູ້ຢືມເງິນ ແລະ ລາຍລະອຽດເອກະສານທີຈຳເປັນຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນ​ລາວ.

MENU