ສິນເຊື່ອພະນັກງານເອັມເຈກາດ

ຊື້່ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອພະນັກງານເອັມເຈກາດ
ສະກຸນເງິນກີບ
ປະເພດເງິນກູ້ເງິນກູ້ພະນັກງານ
ຈຸດປະສົງເງິນກູ້ເງິນກູ້ອະເນກປະສົງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທຸລະກິດ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກເງິນກູ້ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂຶ້ນໄປ.
ວົງເງິນອະນຸມັດສູງສຸດ

 • ປີທີ 1: 20% ຂອງເງິນເດືອນໝົດປີ

 • ທີ 2: 25% ຂອງເງິນເດືອນໝົດປີ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຜູ້ກູ້ເຄື່ອນໄຫວດີ

 • ປີທີ 3: 30% ຂອງເງິນເດືອນໝົດປີ

ວົງເງິນກູ້ຕ່ຳສຸດ ແລະ ສູງສຸດ100,000 ກີບ – 400,000,000ກີບ
ວົງເງິນຊຳລະຕໍ່ເດືອນຕ່ຳສຸດ100,000ກີບ ຂຶ້ນກັບວົງເງິນອະນຸມັດ
ໄລຍະການກູ້ຢືມ3 ປີ ຫຼື 36 ເດືອນ
ອັດຕາດອກເບັ້ຍຕໍ່ປີ
(ອັດຕາຄົງທີ່):

 • ປີທີ 1: 12% ຕໍ່ປີ ຄິດໄລ່ຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ໃຊ້

 • ປີທີ 2: 11% ຕໍ່ປີ ຄິດໄລ່ຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ໃຊ້ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊຳລະດີ

 • ປີທີ: 10% ປີ ຄິດໄລ່ຕາມຈຳນວນເງິນທີ່ໃຊ້ ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊຳລະດີ

ຮູບແບບການຊຳລະ

 1. ຊຳລະດອກເບັ້ຍລາຍເດືອນ

 2. ຊຳລະໝົດ ຫຼື ຈຳນວນໃດຈຳນວນໜຶ່ງ ຫຼື ຊຳລະຈຳນວນຕ່ຳສຸດຕໍ່ເດືອນ

 3. ຊຳລະຕົ້ນທຶນໝົດເລີຍພາຍຫຼັງຄົບ 36 ເດືອນກ່ອນສັນຍາສະບັບໃໝ່ຈະຕໍ່ໃຫ້ອີກ.

ຊ່ອງທາງການຊຳລະ

 1. ຜ່ານບັນຊີເງິນເດືອນພະນັກງານໂດຍກົງ ຂອງບໍລິສັດ/ທຸລະກິດ.

 2. 2. ຫຼື ພະແນກບຸກຄົນ/ຫ້ອງການບໍລິຫານ/ການເງິນ ຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານຜ່ານບັນຊີເງິນເດືອນພະນັກງານທີ່ເປີດໄວ້ກັບທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ຈຳກັດ.

 3. 3. ຫຼື ພະແນກບຸກຄົນ/ຫ້ອງການບໍລິຫານ/ການເງິນ ຂອງບໍລິສັດ ຈ່າຍເງິນເດືອນຜ່ານບັນຊີ ຂອງທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ທີ່ເປີດໄວ້ກັບທະນາຄານອື່ນ ແລ້ວສົ່ງລາຍຊື່ຜູ້ກູ້ ແລະ ຈຳນວນເງິນໃຫ້ພະແນກບໍລິການທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ເພື່ອຫັກລ້າງຕາມລະບຽບການ.

ຄ່າປັບໃໝການຊຳລະຊ້າ1% ຂອງງວດດອກເບັ້ຍຕ້ອງຊຳລະຕໍ່ເດືອນ
ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນບໍ່ມີລັກຊັບຄ້ຳປະກັນ
ຜູ້ຄ້ຳປະກັນບໍ່ມີລັກຊັບຄ້ຳປະກັນ.