Online Account Opening

Home / Online Account Opening
//

ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ/Personal information

//
//
//

ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່/Contact Information

//
//

ການນຳໃຊ້ບັນຊີ Account Operation

ອາຊີບ ແລະ ລາຍຮັບ Professional information and income

ແຈ້ງສະຖານະທີ່ເປັນບຸກຄົນອາເມລິກາ/ບໍ່ເປັນບຸກຄົນອາເມລິກາ

Self-Certification of status of Customer as U.S. Person or Non-U.S. Person (FATCA)

ພາກທີ 1/ Part 1: ສະຖານະລູກຄ້າ/Status of Customer

1. ຖ້າທ່ານຕອບ “ແມ່ນ” ໃນຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງ ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມ W-9 /If you check “yes” in the box, please complete form W-9.

ຖ້າທ່ານປະກອບແບບຟອມ W-9 ໃນຂໍ້ 1 ກະລຸນາ ຂ້າມ ຄຳຖາມ ຂໍ້ 2 ຢູ່ທາງລຸ່ມ / If you completed form W-9 in item 1, please skip the questionnaire in item 2 as below.

2. ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ “ແມ່ນ” ໃນຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງ ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມ W-8BEN ພ້ອມທັງໃຫ້ເອກະສານປະກອບ ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວສໍາລັບຄົນລາວ ຫຼື ສໍາເນົາໜັງສືເດີນທາງສໍາລັບຄົນຕ່າງຊາດທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນອາເມລິກາ If you check “Yes” in any one box, please complete IRS form W-8BEN and provide a copy of Lao Citizen ID card or A copy of passport in case you are not a Lao Citizen which indicate that you are not a U.S person

ພາກທີ 2/Part 2: ການຢືນຢັນ ແລະ ການປຽ່ນແປງສະຖານະ Confirmation and change of Status

1. ທ່ານຢືນຢັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ໃນແບບຟອມນີ້ເປັນຄວາມຈິງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ
    You confirm that the information provided by you in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ທ່ານຮັບຮູ້ແລະຕົກລົງວ່າຖ້າທ່ານມີສະຖານະເປັນບຸກຄົນອາເມລິກາແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ຕາມແບບຟອມນີ້ຫຼືຕາມແບບຟອມ W-9 ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ຄົບຖ້ວນສົມບູນທະນາຄານມີສິດ ໃຊ້ດຸນພິນິດແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວທີ່ຈະຢຸດຕິຄວາມ
    ສໍາພັນທາງການເງິນ/ທາງທຸລະກິດກັບທ່ານ ບໍ່ວ່າທັງໝົດຫຼືບາງສ່ວນຕາມທະນາຄານເຫັນສົມຄວນ.
    You acknowledge and agree that if you are a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, incomplete, the bank shall be entitled
    to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the bank may deem appropriate.
3. ທ່ານຕົກລົງທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ທະນາຄານຊາບແລະນໍາສົ່ງເອກະສານປະກອບໃຫ້ແກ່ທະນາຄານພາຍໃນ 30ວັນ ຫລັງຈາກມີເຫດການປ່ຽນແປງທີ່ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທີ່ລະບຸໄວ້ແບບຟອມນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
    You agree to notify and provide relevant documents to the bank within 30days after any change in circumstance that causes the information provided in this form to be
    incorrect.
4. ທ່ານຮັບຮູ້ແລະຕົກລົງວ່າໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການຕາມຂໍ້3 ຂ້າງຕົ້ນຫຼືມີການນໍາສົ່ງຂໍ້ມູນປອມ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືບໍ່ຄົບຖ້ວນຍ້ອນສົມບູນກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງທ່ານ ທະນາຄານ ມີສິດໃຊ້ດຸນພິນິດແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວທີ່ຈະຢຸດຕິຄວາມ
    ສໍາພັນທາງການເງິນ/ທາງທຸລະກິດກັບທ່ານບໍ່ວ່າທັງໝົດຫຼືບາງສ່ວນຕາມທະນາຄານເຫັນສົມຄວນ.
    You acknowledge and agree that failure to comply with item3 above or provision of any false incorrect, incomplete information as to your status, shall entitle the bank
    to terminate at its sole discretion, the entire banking/business relationship or part of such relationship as the bank may deem appropriate.

ພາກທີ 3/Part 3: ການຍິນຍອມໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ການຫັກບັນຊີ (Authorization for information disclosure and account withholding) ທ່ານຕົກລງໃຫ້ຄວາມຍິນຍອມທີ່ບໍ່ສາມາດຍົກເລີກເພີກຖອນແກ່ທະນາຄານໃນການດໍາເນີນການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ You hereby irrevocably authorize the bank to:

1. ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຈັດເກັບພາສີອາກອນໃນປະເທດ ແລະ/ຫຼື ຕ່າງປະເທດເຊີ່ງລວມເຖີງໜ່ວຍງານຈັດເກັບພາສີອາກອນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (Internal Revenue Service : IRS) ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ
    ລວມເຖີງຊື່ລູກຄ້າ ທີ່ຢູ່ ເລກປະຈໍາໂຕຜູ້ເສຍພາສີ ໝາຍເລກບັນຊີ ສະຖານະຕາມຫຼັກເກນເລື່ອງ FATCA (ຄື: ເປັນຜູ້ ປະຕິບັດຕາມ ຫຼື ຜູ້ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື) ຈໍານວນເງິນ ຫຼື ມູນຄ່າຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີ ການຈ່າຍເງິນເຂົ້າ-ອອກຈາກບັນຊີ
    ລາຍການເຄື່ອນໄຫວທາງບັນຊີ ຈໍານວນເງິນ ປະເພດມູນຄ່າ ຂອງຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ແລະ/ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ກັບທະນາຄານຕະຫອດຈົນຈໍານວນລາຍໄດ້ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທາງການເງິນ/ທາງທຸລະກິດທີ່
    ອາດຖືກຮ້ອງຂໍໂດຍໜ່ວຍງານທາງພາສີອາກອນໃນປະເທດ ແລະ/ຫຼື ຕ່າງປະເທດເຊີ່ງລວມເຖີງ IRS ດ້ວຍ
    Disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account
    number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements,
    the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the bank, as well as the amount of revenue and income and any information
    regarding the banking/business relationship which may be requested or required by domestic and/ or foreign tax authorities, including IRS ; and
2. ຫັກເງິນຈາກບັນຊີຂອງທ່ານ ແລະ/ຫຼື ເງິນໃດທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກຫຼືຜ່ານທະນາຄານໃນຈໍານວນທີ່ກໍາຫນົດໂດຍໜ່ວຍງານຈັດເກັບພາສີອາກອນໃນປະເທດ ແລະ/ຫຼື ຕ່າງປະເທດເຊິ່ງລວມເຖີງ IRS ພາຍໃຕ້ບັງຄັບຂອງກົດໝາຍ ແລະ/ຫຼື ກົດເກນ
    ຕ່າງໆລວມເຖີງຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ລະຫວ່າງທະນາຄານກັບໜ່ວຍງານຈັດເກັບພາສີອາກອນດັ່ງກ່າວ
    Withhold from your account and/or the income derived from or though the bank in the amount as required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS,
    pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the bank and such tax authorities,

ຖ້າທ່ານບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການພິຈາລະນາເປັນບຸກຄົນອາເມລິກາ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຈະຂໍໃຫ້ຍົກເວັ້ນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ຫ້າມ ການລາຍງານຂໍ້ມູນໄດ້ທະນາຄານມີສິດ ດຸນພິນິດແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວທີ່ຈະຢຸດຕິຄວາມສໍາພັນທາງການເງິນ/ທາງທຸລະກິດກັບທ່ານບໍ່ວ່າທັງໝົດຫຼືບາງສ່ວນຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນສົມຄວນ
If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S person, or to provide the information required to be reported to the bank, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the bank shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the bank may deem appropriate.

ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ ແລະ ຕົກລົງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນເອກະສານສະບັບນີ້ເຊີ່ງລວມເຖີງຕົກລົງຍິນຍອມໃຫ້ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການຫັກບັນຊີແລະການຢຸດຕິ ຄວາມສໍາພັນທາງການເງີນ/ທາງທຸລະກິດກັບຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອເປັນຫຼັກຖານສໍາຄັນແຫ່ງການນີ້ຈື່ງໄດ້ລົງລາຍເຊັນໄວ້ຂ້າງເທິງ
By signing the account opening form, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.
MENU