ອີແບ້ງຄິງ

ຄຸນລັກສະນະການບໍລິການ eBanking ແມ່ນການບໍລິການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດເຮັດທຸລະກຳຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງລວມມີ:
ຄຸນປະໂຫຍດ
 • ກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງບັນຊີ.
 • ກວດເບິ່ງທຸລະກຳການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຊີທ່ານ.
 • ດາວໂຫຼດການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍອດເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານ.
 • ສັ່ງຂໍປື້ມເເຊັກ.
 • ແຈ້ງເຕືອນຜ່ານທາງອີເມລ.
 • ຍອດເງິນທີທ່ານສາມາດເຮັດລາຍການໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 80,000,000,00 ກີບຕໍ່ວັນ
 • ສາມາດຂໍເປີດບັນຊີຝາກແບບມີກຳນົດໄດ້.
 • ສາມາດກວດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງເງິນກູ້ໄດ້.
 • ກວດເບິ່ງຍອດເງິນຄົງເຫຼືອໃນບັນຊີ.
 • ການກວດສອບສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນບັນຊີທ່ານ
 • ໂອນເງິນຈາກບັນຊີຕົນເອງຫາບັນຊີອື່ນໄດ້ທີ່ເປັນຂອງ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວໄດ້.
 • ໂອນເງິນຈາກບັນຊີຕົນເອງຫາທະນາຄານອື່ນໄດ້ສະເພາະໃນປະເທດລາວ.
 • ໂອນເງິນຈາກບັນຊີທ່ານໄປຫາບັນຊີອື່ນໆພາຍໃນທະຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ
 • ກວດເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນໃນແຕ່ລະມື້.
 • ກວດເບິ່ງອັດຕາດອກເບັ້ຍເງິນຝາກ.
 • ກວດເບີ່ງອັດຕາດອກເບັ້ຍເງິນກູ້.
 • ໂອນເງິນສະກຸນດຽວກັນໄດ້ຫຼາຍແບບບໍ່ມີກຳນົດ.
 • ກວດເບີ່ງການຊຳລະເງິນກູ້.
 • ການສັ່ງຈ່າຍຕາມກຳນົດເວລາ
 • ບໍລິການຈ່າຍບັນຊີເງິນເດືອນ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ, ແມ່ນສາມາດໂທມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ +856 21 266 000 ຫຼື ທາງອີເມລ[email protected]. ຫຼື ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນນຳພວກເຮົາໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໜ່ວຍ 14, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມສາມາດຄລິກມາເບິ່ງໄດ້ທີ່: http://www.maruhanjapanbanklao.com