ຄ່າທໍານຽມ

1. ຄ່າທໍານຽມເປີດບັນຊີ

ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃນການເປີດບັນຊີເງີນຝາກໃດໆ

2. ຄ່າທໍານຽມປິດ ບັນຊີກະແສລາຍວັນ

ປິດບັນຊີເງີນຝາກກະແສລາຍວັນ ຫຼັງຈາກມື້ເປີດບໍ່ຮອດ3ເດືອນ ມີຄ່າທໍານຽມໃນການປິດບັນຊີ ແມ່ນ 40.000ກີບ ຫຼື 10ໂດລາ ຫຼື 150ບາດ

3. ຄ່າທໍານຽມອອກປື້ມແຊັກ

-ສະກຸນເງີນກີບ 40.000 ກີບ
-ສະກຸນເງີນໂດລາ 5 ໂດລາ
-ສະກຸນເງີນໂດລາ 150 ບາດ

4. ຄ່າທໍານຽມວີຊ່າແຊັກ

ຄ່າທໍານຽມວີຊ່າແຊັກຂອງທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວແມ່ນ 15000ກີບ

5. ຄ່າທໍານຽມປິດບັນຊີເງີນຝາກມີກໍານົດ

ປິດບັນຊີເງີນຝາກມີກໍານົດ ຫຼັງຈາກມື້ເປີດບໍ່ຮອດ3ເດືອນ ລູກຄ້າຈະບໍ່ໄດ້ດອກເບ້ຍ, ຖ້າປິດບັນຊີຫຼັງ3ເດືອນແມ່ນຈະຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍອັດຕາດອກເບ້ຍຝາກປະຢັດ ແລະ ມີຄ່າທໍານຽມໃນການປິດບັນຊີທັງສອງກໍລະນີແມ່ນ 40.000ກີບ ຫຼື 5ໂດລາ ຫຼື 150ບາດ.

6. ການຮັບເງິນໂອນ

ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃນການຮັບເງີນໂອນພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດເຂົ້າບັນຊີຂອງລູກຄ້າທະນາຄານມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ

7. ການໂອນເງີນພາຍໃນປະເທດ

ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ບໍລິການໂອນເງີນຈາກທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ເຂົ້າບັນຊີລູກຄ້າພາຍໃນ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວທຸກຫນ່ວຍບໍລິການໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າທໍານຽມໃດໆ

ຄ່າທໍານຽມໂອນເງິນຕ່າງທະນາຄານ ພາຍໃນປະເທດ
• ສະກຸນເງີນກີບ 10.000ກີບ
• ສະກຸນເງິນໂດລາ 3ໂດລາ
• ສະກຸນເງີນບາດໄທ 100ບາດ

8. ການໂອນເງີນໄປຕ່າງປະເທດ

ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໂອນເງີນໄປໄດ້ທຸກປະເທດໃນໂລກ ຍົກເວັ້ນບາງປະເທດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງທະນາຄານກາງໄດ້ວາງອອກ

ຄ່າທໍານຽມໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ
• ຄ່າທໍານຽມ 0.20%ຂອງມູນຄ່າເງີນໂອນ ຕໍ່າສຸດ 10ໂດລາ ຫຼື 300ບາດ
• ຄ່າສະວິດໂຄດ 15ໂດລາ
• ຄ່າປາຍທາງຮັບເງີນເຕັມຈໍານວນ 30ໂດລາ

9. Swift code ຂອງທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ: MJBLLALA