ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ

ວິໄສທັດຂອງ MJBL ແມ່ນການສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ດີໃນໄລຍະຍາວ

ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ອົງກອນ, ການດໍາເນີນງານ ລວມໄປເຖິງພາກສ່ວນຂອງເຮົາເອງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາສເຮືອນແກ້ວ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.

 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິນ

ສ້າງອົງປະກອບທີ່ດີ ແລະ ແຮງຈູງໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃຫ້ປະຕິດບັດຕາມແນວທາງຄວາມຍືນຍົງ.

 

ສ້າງພື້ນທີ່ສີຂຽວ

ສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ໃຫ້ສິນເຊື່ອຊຸກຍູ້ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ.

 

ການສະເໜີແນວທາງດ້ານການເງິນ

ການສະເໜີແນວທາງການແກ້ໄຂການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງທຸກກຸ່ມຄົນ.

 

ຄວາມເປັນເອກະພາບເອກະພາບໃນການບໍລິການ

ສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

 

ປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງ

ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ດີເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເປັນຊ່ອງທາງສໍາລັບການສໍ້ໂກງ ຫຼື ການຟອກເງິນ.

 

ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ

ສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ.

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາສໍາຜັດປະສົບການການບໍລິການທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ ໄດ້ທີ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເອັມເຈສະບາຍ ໃກ້ເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ສາຍດ່ວນເບີໂທ: +856 21 411 777 ຕະຫຼອດ 24/5, [email protected]. ສໍາລັບທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍການກົດ ທີ່ນີ້