mastercard-01

ສໍາຜັດປະສົບການການຊື້ເຄື່ອງອອນລາຍ ທີ່ທັງງ່າຍ, ສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ ກັບບັດສະເໝືອນຈິງມາສເຕີກາດ ຂອງ MJBL

ລາຍລະອຽດ
ຄ່າທໍານຽມ
ຟຣີ
ສະກຸນເງິນ
ໂດລາ
ວົງເງິນໃຊ້ຈ່າຍ
5.000$ ຕໍ່ມື້ l 10.000$ ຕໍ່ເດືອນ

• ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍທາງອອນລາຍໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ສະດວກສະບາຍ

• ມີການກວດສອບຄວາມປອດໄພ

• ເປັນບັດທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Best New Virtual Debit Card by Global Economics, UK in 2021

• ຕ້ອງເປີດບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ຫຼື ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດທີ່ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ

• ສາມາດເຂົ້າໃຊ້ບັດໄດ້ທີ່ແອັບ ເອັມເຈສະດວກ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາສໍາຜັດປະສົບການການບໍລິການທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ ໄດ້ທີ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເອັມເຈສະບາຍ ໃກ້ເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ສາຍດ່ວນເບີໂທ: +856 21 411 777 ຕະຫຼອດ 24/5, [email protected]. ສໍາລັບທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍການກົດ ທີ່ນີ້

 

ທ່ານສາມາດເປີດບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາໄດ້ທີ່ແອັບເອັມເຈສະດວກ ພຽງແຕ່ທ່ານກົດເຂົ້າສູ່ລະບົບຂອງແອັບ ແລ້ວກົດເລືອກບັນຊີເງິນຝາກປະຈໍາທີ່ຢູ່ໃນແຖບຂອງເມນູ