ສິນເຊື່ອເພື່ອຊື້ລົດ

ທະນາຄານມາຣູຮັນເຈແປນລາວ ມີຜະລິຕະພັນເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ລົດທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ຕໍ່າ. ຂັ້ນຕອນອະນຸມັດຂອງພວກເຮົາງ່າຍແລະໄວຫລາຍເຊິ່ງໄວສຸດແມ່ນພຽງແຕ່ 1ວັນ. ນອກນັ້ນທະນາຄານຂອງພວກເຮົາຍັງມີຕົວເລືອກປະເພດດອກເບ້ຍເຖິງສອງປະເພດສໍາລັບລົດທີ່ເປັນຢີ່ຫໍ້ຢີ່ປຸ່ນ ແລະ ຍີ່ຫໍ້ອື່ນໆນໍາອີກດ້ວຍ. ທະນາຄານມາຣູຮັນເຈແປນລາວ ຂອງພວກເຮົາອອກເງິນກູ້ຊື້ລົດເປັນເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ ແລະ ທ່ານຈະສະດວກໃນການຊໍາລະຄືນໃນແຕ່ລະເດືອນ ພ້ອມກັບບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງເລື່ອງຂອງອັດຕາແລກປຽນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ທ່ານສາມາດສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍແຕ່ລະປະເພດໄດ້ລຸ່ມນີ້:

ປະເພດດອກເບ້ຍດອກເບ້ຍຄົງທີ່ດອກເບ້ຍຫຼຸດຕົ້ນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍປົກກະຕິ

 • 7.60% ຕໍ່ປີ

 • 0.63% ຕໍ່ເດືອນ


 • 1 ປີ 13.74% ຕໍ່ປີ

 • 2 ປີ 13.97% ຕໍ່ປີ

 • 3 ປີ 13.86% ຕໍ່ປີ

 • 4 ປີ 13.68% ຕໍ່ປີ

 • 5 ປີ 13.48% ຕໍ່ປີ

 • 6 ປີ 13.28% ຕໍ່ປີ

ອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດ

 • 6.59% ຕໍ່ປີ

 • 0.549% ຕໍ່ເດືອນ


 • 1 ປີ 11.95% ຕໍ່ປີ

 • 2 ປີ 12.18% ຕໍ່ປີ

 • 3 ປີ 12.12% ຕໍ່ປີ

 • 4 ປີ 11.98% ຕໍ່ປີ

 • 5 ປີ 11.83% ຕໍ່ປີ

 • 6 ປີ 11.67% ຕໍ່ປີ

ສະກຸນເງິນຜ່ອນເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຊໍາລະເປັນເງິນກີບ
ຂັ້ນຕໍ່າຂອງຈໍານວນເງິນຈ່າຍ
ກ່ອນລ່ວງຫນ້າ
20%
ອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດ

ຈໍານວນເງິນຈ່າຍກ່ອນລ່ວງຫນ້າຕ້ອງຢ່າງຕໍ່າ 20-39%


ສໍາລັບອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດນີ້ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບສິດ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອລູກຄ້າ ຕ້ອງເອົາເງິນມາຝາກນໍາ ທະນາຄານມາຣູຮັກເຈແປນລາວ ແລະ ຮັກສາຈໍານວນເງິນໄວ້ໃນບັນຊີເງິນຝາກຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຈໍານວນງວດຊໍາລະ 1 ເດືອນ ຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດສັນຍາເງິນກູ້. ໃນກໍລະນີ ຜູ້ກູ້ຫາກຄ້າງຊໍາລະຊ້າເຖິງ 59ວັນ ຈໍານວນເງິນດັ່ງກ່າວຈະຖືກຫັກເພື່ອຊໍາລະງວດຄ້າງຊໍາລະໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 1 ງວດ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ດອກເບ້ຍພິເສດທີ່ທະນາຄານມອບໃຫ້ ຈະໄດ້ກາຍເປັນໂມຄະ ແລະ ກັບມາເປັນດອກເບ້ຍປົກກະຕິຈາກ 0.54% ຕໍ່ເດືອນ ໄປເປັນ 0.63% ຕໍ່ເດືອນ ຕະຫລອດໄປຈົນໝົດສັນຍາ • ຫຼື ລູກຄ້າສາມາດຮັກສາຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີ (ຍອດຄົງເຫຼືອ) ທຸກໆທ້າຍເດືອນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 5ລ້ານກີບ

 • ຫຼື ລູກຄ້າມາຝາກເງິນພາຍໃຕ້ເງືອນໄຂ Cash Back ກໍ່ມີສິດຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດນີ້ໄດ້

 • ຫຼື ລູກຄ້າຈ່າຍກ່ອນລ່ວງຫນ້າ 40% ຂຶ້ນໄປກໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍພິເສດນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

 • ຫຼື ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ບົນພື້ນຖານການພິຈາລະນາອະນຸມັດຂອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ປະເພດດອກເບ້ຍ

 • ດອກເບ້ຍຄົງທີ່

 • ດອກເບ້ຍຫຼຸດຕົ້ນ

ການຈ່າຍກ່ອນລ່ວງໜ້າ (Down Payment)

 • ຖ້າຜູ້ກູ້ຈ່າຍກ່ອນລ່ວງຫນ້າ 0% ຫລື 20-29% ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຜູ້ຄໍ້າປະກັນ ຫຼື ຜູ້ກູ້ຮ່ວມ. ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການຈາກຜູ້ກູ້ຮ່ວມ ຫລື ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ: ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ບັດຜ່ານແດນ, ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

 • ຖ້າຜູ້ກູ້ຈ່າຍກ່ອນ 30% ຂຶ້ນໄປ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຜູ້ກູ້ຮ່ວມ ຫລື ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ ສໍາລັບລົດຍີ່ຫໍ້ ໂຕໂຢຕ້າ, ຮອນດາ, ມາສດ້າ. ແລະ ຖ້າເປັນຢີ່ຫໍ້ອື່ນແມ່ນຕ້ອງຈ່າຍ 40% ຂຶ້ນໄປ.

 • ຖ້າຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄໍ້າປະກັນອາໃສຢູ່ໃນແຂວງດຽວກັນກັບຫ້ອງການມາຣູຮັນເຈແປນລາວຕັ້ງຢູ່ ການຈ່າຍກ່ອນສາມາດຮັບໄດ້ຢ່າງຕໍ່າ 20%

 • ຖ້າຜູ້ກູ້ອາໃສຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແຕ່ຜູ້ຄໍ້າປະກັນອາໃສຢູ່ແຂວງດຽວກັນກັບຫ້ອງການທະນາຄານມາຣູຮັນເຈແປນລາວຕັ້ງຢູ່ ການຈ່າຍກ່ອນລ່ວງຫນ້າສາມາດຮັບໄດ້ຢ່າງຕໍ່າ 30%

 • ຖ້າຜູ້ກູ້ ແລະ ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ ທັງສອງອາໃສຢູ່ຕ່າງແຂວງ ການຈ່າຍກ່ອນລ່ວງຫນ້າທີ່ຈະສາມາດຮັບໄດ້ຢ່າງຕໍ່າແມ່ນ 40% ຂຶ້ນໄປ ຂຶ້ນກັບລູກຄ້າແຕ່ລະລາຍ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງລູກຄ້າ

ວົງເງິນອະນຸມັດ ແລະອັດຕາສ່ວນ
ວົງເງິນກູ້ຕໍ່ຫຼັກຊັບ

 • ວົງເງິນສູງສຸດເຖິງ 80% ຂອງມູນຄ່າລົດ

 • ວົງເງິນສູງສຸດເຖິງ 100% ຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບສິນຄົງທີ່

ໄລຍະການກູ້ຢືມສູງສຸດ 6ປີ ຫລື 72ເດືອນ
ປະກັນໄພລົດ

 • ປະກັນໄພຊັ້ນ 1 ຄຸ້ມກັນເຖິງ 6ປີ ທະນາຄານຈ່າຍໃຫ້ກ່ອນ ຫລື ປະກັນໄພຊັ້ນ 1ຄຸ້ມກັນແຕ່ 1 ປີ ລູກຄ້າສາມາດຊື້ສົດກໍ່ໄດ້ ຫລື ຈະໃຫ້ທະນາຄານຈ່າຍໃຫ້ກ່ອນກໍ່ໄດ້

 • ປະກັນໄພ ທຸກປະເພດ ລູກຄ້າຈ່າຍເອງ

ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບຖ້າເປັນອະສັງຫາລິມະຊັບແມ່ນຕໍ່ສຸດ 1% ສູງສຸດ 3% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ ແລະ ຖ້າລູກຄ້າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ

ສະກຸນເງິນຜ່ອນເປັນເງິນກີບ ຊໍາລະເປັນເງິນກີບ
ຈໍານວນເງິນຈ່າຍກ່ອນລ່ວງຫນ້າ30%-39%
ອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດຈ່າຍລ່ວງຫນ້າຢ່າງຕໍ່າ 40%

ສໍາລັບອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດນີ້ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບສິດ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອລູກຄ້າ ຕ້ອງເອົາເງິນມາຝາກນໍາ ທະນາຄານມາຣູຮັກເຈແປນລາວ ແລະ ຮັກສາຈໍານວນເງິນໄວ້ໃນບັນຊີເງິນຝາກຕໍ່າສຸດບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຈໍານວນງວດຊໍາລະ 1 ເດືອນ ຈົນກວ່າຈະສິ້ນສຸດສັນຍາເງິນກູ້. ໃນກໍລະນີ ຜູ້ກູ້ຫາກຄ້າງຊໍາລະຊ້າເຖິງ 59ວັນ ຈໍານວນເງິນດັ່ງກ່າວຈະຖືກຫັກເພື່ອຊໍາລະງວດຄ້າງຊໍາລະໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ 1 ງວດ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ດອກເບ້ຍພິເສດທີ່ທະນາຄານມອບໃຫ້ ຈະໄດ້ກາຍເປັນໂມຄະ ແລະ ກັບມາເປັນດອກເບ້ຍປົກກະຕິຈາກ 0.54% ຕໍ່ເດືອນ ໄປເປັນ 0.63% ຕໍ່ເດືອນ ຕະຫລອດໄປຈົນໝົດສັນຍາ • ຫຼື ລູກຄ້າສາມາດຮັກສາຈໍານວນເງິນໃນບັນຊີ (ຍອດຄົງເຫຼືອ) ທຸກໆທ້າຍເດືອນບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 5ລ້ານກີບ

 • ຫຼື ລູກຄ້າມາຝາກເງິນພາຍໃຕ້ເງືອນໄຂ Cash Back ກໍ່ມີສິດຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍພິເສດນີ້ໄດ້

 • ຫຼື ລູກຄ້າຈ່າຍກ່ອນລ່ວງຫນ້າ 40% ຂຶ້ນໄປກໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍພິເສດນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ

 • ຫຼື ແລ້ວແຕ່ກໍລະນີ ບົນພື້ນຖານການພິຈາລະນາອະນຸມັດຂອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ປະເພດດອກເບ້ຍ

 • ດອກເບ້ຍຄົງທີ່

 • ດອກເບ້ຍຫຼຸດຕົ້ນ

ວົງເງິນອະນຸມັດ ແລະອັດຕາສ່ວນ
ວົງເງິນກູ້ຕໍ່ຫຼັກຊັບ

 • ວົງເງິນສູງສຸດເຖິງ 70% ຂອງມູນຄ່າລົດ

 • ວົງເງິນສູງສຸດເຖິງ 100% ຂອງມູນຄ່າຫຼັກຊັບສິນຄົງທີ່

ໄລຍະກູ້ຢືມສູງສຸດ 6ປີ ຫຼື 72ເດືອນ
ປະກັນໄພ

 • ປະກັນໄພຊັ້ນ 1 ຄຸ້ມກັນເຖິງ 6ປີ ທະນາຄານຈ່າຍໃຫ້ກ່ອນ ຫລື ປະກັນໄພຊັ້ນ 1ຄຸ້ມກັນແຕ່ 1 ປີ ລູກຄ້າສາມາດຊື້ສົດກໍ່ໄດ້ ຫລື ຈະໃຫ້ທະນາຄານຈ່າຍໃຫ້ກ່ອນກໍ່ໄດ້

 • ປະກັນໄພ ທຸກປະເພດ ລູກຄ້າຈ່າຍເອງ

ຄ່າປະເມີນຫຼັກຊັບຖ້າເປັນອະສັງຫາລິມະຊັບແມ່ນຕໍ່ສຸດ 1% ສູງສຸດ 3% ຂອງວົງເງິນອະນຸມັດ ແລະ ຖ້າລູກຄ້າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງ
ຜູ້ຄໍ້າປະກັນຈໍາເປັນຕ້ອງມີ: ເອກະສານທີ່ຕ້ອງການຈາກຜູ້ກູ້ຮ່ວມ ຫຼື ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ: ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ບັດຜ່ານແດນ, ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.

MENU