Art & Illustration

ສິນເຊື່ອເພື່ອທີ່ຢູ່ອາໄສ

ລາຍລະອຽດ
ມູນຄ່າກູ້ຢືມສູງສຸດ
ສູງເຖິງ 80% ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ດອກເບ້ຍເລີ່ມຕົ້ນ 0.82%
ໄລຍະເວລາ
ສາມາດຜ່ອນຍາວສູງສຸດ 25 ປີ ຫຼື 300 ເດືອນ

• ຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີ ຫາ 55 ປີ 

• ອາໄສຢູ່ປະເທດລາວ

• ຕ້ອງປະກອບອາຊີບ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ມີລາຍໄດ້ໝັ້ນຄົງ

• ເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນເຊັ່ນ: ບັດປະຈໍາໂຕ, ພາສປອສ 

• ເອກະສານລາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: .ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນ, ສະລິບເງິນເດືອນ, ໃບສັນຍາຈ້າງເຮັດວຽກ

• ແບບຟອມປະກອບເອກະສານຂໍສະໝັກຈາກທະນາຄານ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາສໍາຜັດປະສົບການການບໍລິການທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ ໄດ້ທີ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເອັມເຈສະບາຍ ໃກ້ເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ສາຍດ່ວນເບີໂທ: +856 21 411 777 ຕະຫຼອດ 24/5, [email protected]. ສໍາລັບທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍການກົດ ທີ່ນີ້