Untitled-4-01
ຂໍ້ກໍານົດ
ມູນຄ່າກູ້ຢືມສູງສຸດ
ສູງເຖິງ 4 ຕື້ກີບ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ດອກເບ້ຍເລີ່ມຕົ້ນ 3.00%
ໄລຍະເວລາ
ສາມາດກູ້ຢືມສູງສຸດ 10 ປີ ຫຼື 120 ເດືອນ

• ຕ້ອງມີອາຍຸ 18 ປີ ຫາ 55 ປີ 

• ອາໄສຢູ່ປະເທດລາວ

• ເປັນຄົນລາວໂດຍກໍາເນີດ

• ຕ້ອງປະກອບອາຊີບ ຫຼື ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ມີລາຍໄດ້ໝັ້ນຄົງ

• ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

• ເອກະສານທີ່ໃຊ້ຢືນຢັນຕົວຕົນເຊັ່ນ: ບັດປະຈໍາໂຕ, ພາສປອສ ທີ່ອອກໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່

• ເອກະສານຢັ້ງຢືນລາຍໄດ້

• ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາສໍາຜັດປະສົບການການບໍລິການທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເປັນກັນເອງ ໄດ້ທີ່ສາຂາຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ເອັມເຈສະບາຍ ໃກ້ເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ສາຍດ່ວນເບີໂທ: +856 21 411 777 ຕະຫຼອດ 24/5, [email protected]. ສໍາລັບທີ່ຢູ່ຂອງພວກເຮົາທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ໂດຍການກົດ ທີ່ນີ້