ໂປຣໂມຊັ່ນ

ຄົ້ນຫາໂປຣໂມຊັ່ນລ່າສຸດຂອງ MJBL

ສະສົມຄະແນນ ແລກຮັບຂອງລາງວັນ ກັບ MJ Rewards

ທຸກໆການຈ່າຍດ້ວຍການສະແກນ QR ຜ່ານທາງແອັບ MJ Saduak ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສະສົມເພື່ອແລກຂອງລາງວັນ. ພຽງແຕ່ທ່ານສະແກນຈ່າຍຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າອາຫານ ແລະ.....

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ໂປຣໂມຊັ່ນ ເປີດບັນຊີຜ່ານທາງແອັບ MJ Saduak

ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອທ່ານເປີດບັນຊີເງິນຝາກແບບມີກໍານົດ ຜ່ານທາງແອັບ ເອັມເຈສະດວກ ປະເພດເງິນຝາກ ກີບ ເປີດບັນຊີເງິນຝາກແບບມີກໍານົດຜ່ານທາງແອັບ ເອັມເຈສະດວກ 7.60% ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາສໍາຜັດປະສົບການການບໍລິການທີ່ອົບອຸ່ນ.....

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ