ທຸກໆການຈ່າຍດ້ວຍການສະແກນ QR ຜ່ານທາງແອັບ MJ Saduak ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສະສົມເພື່ອແລກຂອງລາງວັນ. ພຽງແຕ່ທ່ານສະແກນຈ່າຍຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫຼື ຄ່າອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກ ກໍຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສະສົມ ເພື່ອແລກຂອງລາງວັນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

ລາງວັນ: