ONLINE LOAN APPLICATION

Home / ONLINE LOAN APPLICATION
Step 1 of 2
  ຂ້າພະເຈົ້າ, ຊຶ່ງຕ່ໍໄປນີ້ເອີ້ນວາ່ “ຜູ້ສະຫມັກ” ຂໍຢັ້ງຢືນວາ່ ຕົນເອງໄດ້ ຍິນຍອມໃຫ້ທະນາຄານມາຣຮູານເຈແປນລາວຈາໍກັດຊຶ່ງຕ່ໍໄປນີ້ເອີ້ນວາ່ “ທະນາຄານ” ໃຫ້ກວດສອບຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອ, ເກັບກາໍຂໍ້ມູນ ແລະ/ຫຼື ເອກະສານຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນແບບຟອມສະຫມັກຂໍສິນເຊື່ອ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບຫນ່ວຍງານອື່ນທີ່ກຽ່ວຂ້ອງຕາມທີ່ທະນາຄານເຫັນສົມຄວນດ້ວຍ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດເ້ຮັດຫນັງສືສະບັບນີ້ພ້ອມທັງຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານໄວ້ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ທີ່ທ່ານລົງຄຳເຫັນຍິນຍອມເປັນຕົ້ນໄປ.
  I, hereinafter referred to as the “Applicant” hereby certify that I consent to Maruhan Japan Bank Lao Limited, hereinafter referred to as the “Bank” for acknowledging and allowing the bank to have CIB checked, data collection and / or documents as specified in the loan application form and other relevant information and may disclose such information to other relevant agencies as the Bank deems appropriate. Therefore, this letter, with your consent, has been affixed as evidence and is effective from the day consent has been made onwards.

MENU