ໜັງສືຄ້ຳປະກັນຈາກທະນາຄານ

ຄຸນລັກສະນະພວກເຮົາສະໜອງໜັງສືຄ້ຳປະກັນຈາກທະນາຄານຫຼາຍໆປະເພດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສົບຜົນສຳເລັດກັບຄວາມຕ້ອງການທາງທຸລະກິດຮັບເໝົາຂອງທ່ານ.ໜັງສືຄ້ຳປະກັນຈາກທະນາຄານທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍທະນາຄານແກ່ຜູ້ຖືບັນຊີເງິນຝາກທີ່ທາງທະນາຄານຕົກລົງຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຕາມຈຳນວນເງີນ ທີ່ຄ້ຳປະກັນໄວ້ເມື່ອມີການຮ້ອງຮຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ບົ່ງໄວ້ໃນຂໍ້ກຳນົດຂອງໜັງສືຄ້ຳປະກັນຖືກຍື່ນມາຫາທະນາຄານ. ຕາມທຳມະດາແລ້ວ, ໜັງສືຄ້ຳປະກັນຈະຖືກອອກໃຫ້ແທນການຊຳລະລ່ວງໜ້າ ຫຼື ແທນເງິນສົດມັດຈຳ.
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ
  • ຄ້ຳປະກັນຄວາມອາດສາມາດຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດພັນທະການຊຳລະໄດ້.
  • ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນແລະໜ້າສົນໃຈຈາກຮຸ້ນສ່ວນໃນການຄ້າຫຼາຍຂື້ນ.
  • ປົດສິ່ງຈຳເປັນອອກໄປເພື່ອໃຫ້ເງິນສົດສູງຂື້ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນມັດຈຳທີ່ຕ້ອງການ, ແລະໃຫ້ມີເງິນທຶນເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເງິນທຶນໃນການເຮັດວຽກ.

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ, ແມ່ນສາມາດໂທມາສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ +856 21 266 000 ຫຼື ທາງອີເມລ[email protected]. ຫຼື ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນນຳພວກເຮົາໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໜ່ວຍ 14, ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມສາມາດຄລິກມາເບິ່ງໄດ້ທີ່: http://www.maruhanjapanbanklao.com