ປະຫວັດຫຍໍ້ກ່ຽວກັບອົງກອນ

ໃນທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ, ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດສູງທາງດ້ານວິຊາການຂອງກຸ່ມການເງິນອາຊຽນຍີ່ປຸ່ນມາຣູຮານ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງແກ່ອຸດສາຫະກຳການທະນາຄານອາຊຽນ. ພວກເຮົາຈະເຮັດສຳເລັດສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍການສະໜອງມາດຕະຖານການບໍ ລິການລູກຄ້າແບບສູງສຸດຈົນເຖິງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳ ໃໝ່ທີ່ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານ, ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍການທະນາຄານລະດັບພູມີພາກທີ່ມີຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການດຳເນີນງານເຕັມທີ່, ມີລັກສະນະແຂ່ງຂັນໄດ້ຊື່ງສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ,  ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງທ່ານໃນພູມີພາກອາຊຽນ ແລະ ເກີນກວ່ານັ້ນ.

ຊື່ຂອງອົງກອນທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈເແປນ ລາວ ຈຳກັດ
ທີ່ຢູ່ໜ່ວຍ 14, ຖະໜົນສິງຫາ, ບ້ານ ນາໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ປີສ້າງຕັ້ງ2013
ຄະນະບໍລິຫານງານຜູ້ອຳນສວຍການໃຫຍ່/ປະທານ:
ທ່ານ ຈັງວູ ຮານ, ປະທານ
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານ: ທ່ານ ຢູ ຮານ, ອຳນວຍການ
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານ: ທ່ານ ເຄນ ຮານ, ອຳນວຍການ
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານ: ທ່ານ ຊູຊູກິ ມາຊາຣຸ
ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານງານ: ທ່ານ ຄິມ ວາດະ
ທືນຈົດທະບຽນ385.06 ຕື້ກີບ (ຕົວເລກທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2018)
ຜູ້ຖືຮຸ້ນກຸ່ມບໍລິສັດມາຣູຮານ 100%
ສໍານັກງານ3
ປະເພດທຸລະກິດທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
MENU