ລູກຄ້າທຸລະກິດ

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນປະຢັດ, ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ກາງ ຫລື ໃຫຍ່ ການມີບັນຊີທະນາຄານສໍາລັບທຸລະກິດໄວ້ເພື່ອບໍລິຫານການເງິນທຸລະກິດຂອງທ່ານນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍ, ທະນາຄານ MARUHAN Japan Bank Lao ຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດເຖິງ 3 ຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງໄດ້ແກ່: ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນປະຢັດ, ແລະ ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ

ບັນຊີສ່ວນບຸກຄົນ

ບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ບັນຊີເງິນປະຢັດ, ບັນຊີຝາກມີກໍານົດ

ການບໍລິການລູກຄ້າຊັ້ນໜື່ງ

ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ, ບັນຊີເງິນຝາກມີກຳນົດ, ແລະ ການບໍລິການມີລັກສະນະເປັນສ່ວນໂຕ

ທຸລະກິດທະນາຄານຂອງທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ແມ່ນການບໍລິການໜຶ່ງດຽວແລະເປັນອັດສະລິຍະ ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍ ດັດແປງໃຫ້ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໂດຍຜູ້ບໍລິຫານຊັບສິນທີ່ມີປະສົບການສູງເພື່ອຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບສິນຂອງທ່ານດ້ວຍຊ່ອງທາງແກ້ ໄຂທາງດ້ານການເງິນທີ່ເໝາະກັບຊີວິດຂອງທ່ານ, ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ ແລະ ສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພສຳລັບເງິນຂອງທ່ານ.

ບັນຊີເງິນຝາກເພື່ອທຶນການສຶກສາ

ຝາກມື້ນີ້ ເພື່ອເປັນລາງວັນໃຫ້ລູກທ່ານໃນອະນາຄົດ

MENU