ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ, ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງເປີດໂຕຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2013 ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສຳພັນເລື້ອງການເງິນອັນແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງຍີປຸ່ນ ແລະ ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ເປັນການສຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນຂົງເຂດນີ້. ພວກເຮົາໄດ້ວາງມາດຕະຖານໃໝ່ ໃນການທະນາຄານທີ່ປະເທດລາວ ໂດຍນຳໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ປະສົບການຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳເອົາມາດຕະຖານການບໍລິການໃນລະດັບທີ່ລ້ຳຍຸກແບບບໍ່ມີໃນທີ່ອື່ນມາໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

ເງິນກູ້ເພື່ອທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

ຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກາວແມ່ນຕອບສະໜອງສຳລັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຕົ້ນທຶນເພືອເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ.

ເງິນກູ້ເພື່ອທຸລະກິດ

ສິນເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ

ສ້າງທຸລະກິດ-ທືນໝູນວຽນ, ໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ, ຊື້ອຸປະກອນເຄຶ່ອງໃຊ້ທົ່ວໄປ, ເພຶ່ອການສຶກສາ, ສ້ອມແປງທີ່ຢູ່ອາໄສ-ຍານພາຫະນະ ຈຸດປະສົງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສ່ວນບຸກຄົນ

ເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ລົດ

ເງິນກູ້ຊື້ເຮືອນ

ທະນາຄານມາຣູຮັນເຈແປນລາວ ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນສິ່ງດຽວຄືນໍາຄວາມຝັນຂອງທ່ານໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ ສະນັ້ນທາງທະນາຄານເອງຈະມີຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ຊື້ບ້ານດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍ ຈະແຈ້ງ ດ້ວຍທີມງານທີ່ມີປະສົບການສູງ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈ ແລະ ສະບາຍໃຈໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຂໍເງິນກູ້ຊື້ບ້ານ.

MENU